PROFESYONELLE OLACAK DE L!

Capital (Turkey) - - ŞİRKET DOKTORU -

neden metrekarelerimizin ufaklı ı. Ma azalarımız ortalama 120 metrekare. Önümüzdeki dönemde metrekarelerimizi büyüterek ba ka alanlara girme planımız var. izim perakendede asıl agresif büyümeye karar veri imiz, 2007 yıllarına denk geliyor. Bunun en önemli nedeni ise genel olarak önemli bir fırsatı görmemiz. 2008 yılında herkes geri çekildi. Bizim esas büyüme alanlarımızdan bir tanesi olan AVM’ler bo aldı ve kiralar dü tü. O dönemde ‘Zaman bu zamandır’ deyip agresif büyümeye geçtik. 1996 yılında ise 3-4 adet ma azamız vardı. Ma aza sayımızı nasıl büyütece imizle ilgili kafa yoruyorduk. Uzun yıllar bir profesyonelin yardımıyla büyüyebilece imizi dü ündük. Perakendeyi bilen birisini bulmanın ve bu i i onun yönetmesinin daha do ru olaca ına inandık. Bu tarzdaki tüm denemelerimiz ba arısız oldu. Bizim gibi üretimden perakendeye geçecek ki iler bu konuda dikkatli olmalı. Biz bu sırada biraz zaman kaybettik. Sonunda anladık ki bu i i ancak kendimiz ö renirsek yapabiliriz. ihtiyaçlar n kar lamak için ortakl k yoluna gidiyordu. Bizim öyle bir ihtiyac m z da yoktu aç kças . Ortakl kta da kontrolün bizde olmas n istiyorduk. Bizim için birinci kriter orta - m z olan kurulu un karakteri ve de erleriydi. Bunlar da Carlyle ile örtü tü. Carlyle ile ortakl n bize katt pek çok art oldu. Birincisi size bir hedef getiriyorlar. kincisi bu hedefe gitmek için nas l bir yol izlemeniz gerekti ini çok net hale getirmeniz gerekiyor. Ayr ca yapt n z her i in hesab n effaf ekilde vermeniz gerekti inden güçlü bir raporlama sistemi olu turuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.