Erciyes’in iddias büyük

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

ürkiye Kayak Federasyonu, büyük u ra lar sonucunda FIS Snowboard Avrupa Kupas ’n n 14-15 ubat tarihlerinde Kayseri Erciyes Da ’nda düzenlenmesini sa lad . 8 ülkeden 44 sporcunun kat ld yar ma, Türkiye’nin k sporlar alan ndaki giri imlerinin ba lang ç noktalar ndan birisi olarak görülmeli.

Kayak Federasyonu, 2013 Nisan ay nda görevi devralan yeni kadrosuyla büyük bir hamle yapmay planl yor. Kayseri’de görü tü üm Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Ba kan Erol Mehmet Yarar’ n verdi i bilgiye göre TKF, 2026 K Olimpiyatlar ’n Türkiye’de düzenlemek hedefiyle ilerliyor.

Ülkemizde 3 bini a k n da var, ancak sadece 10 merkezde k sporlar yap labiliyor. Altyap yat r mlar m z yetersiz. Dünya çap nda yar mac m z da yok. TKF, 2023’e kadar 48,5 milyar Euro’luk bir yat r mla ülkemizde k sporlar n n yayg nla t r lmas n ve y lda turizm gelirlerine 10,8 milyar, sanayiye 1 milyar Euro katk sa lanmas n

TIS Avrupa Snowboard yar mas öncesinde AK Parti’den milletvekili olmak üzere görevinden istifa eden Kayseri Belediye Ba kan Mehmet Özhaseki ve Kayseri Valisi Orhan Düzgün, ve Erciyes A. . Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdürü Dr. Murat Cahit C ng ’y dinleme f rsat buldum.

Özhaseki, planlama ve altyap yat r mlar n sa lam bir biçimde yapabilmek için Erciyes’in mülkiyetini Hazine’den devrald klar n anlatt . Belediye, bugüne kadar 13 irkete 21 otel parselini ihaleyle satm . Erciyes K Sporlar ve Turizm Merkezi projesiyle kente 10-15 milyon turist gelmesi hedefleniyor. Proje tamamland nda, Erciyes’in 800 olan yatak kapasitesi 6 bine ç kacak. Sa l k ve kültür turizm paketleriyle y lda 2,5 milyon turist çeken Kapadokya’n n da projeye dahil edilmesi ve pazarlama çal malar n n bu do rultuda yap lmas planlan yor.

Fhedefliyor. Yarar’ n verdi i bilgiye göre 48 ilimiz k sporlar yapmaya uygun bir do al dokuya sahip. TKF, e itim ve altyap yat r mlar yla 10 y lda 4 milyon ki iyi k sporlar dünyas na dahil etme vizyonuyla çal yor. Hedef, 100 bölgede 275 bin yatak kapasiteli 5 bin otel in a etmek, 500 bin yeni istihdam yaratmak ve y lda 13,5 milyon turist a rlamak, 30 bölgesel ve 10 dünya ampiyonas na ev sahipli i yaparak K Olimpiyatlar ’yla çal malar taçland rmak.

Türkiye, sportif anlamda dü ük bütçelere sahip ülkelerin bile çok gerisinde. Sochi K Olimpiyatlar ’na Avusturya 130, Polonya 59, Romanya 22, Slovenya 66 sporcuyla kat l rken Türkiye sadece 6 sporcuyla kat ld .

Dünyada k sporlar ekonomisi, tüm sektör de erlendirildi inde sanayi üretimi y ll k 20 milyar Euro, dünya k sporlar turizm geliri ise 100 milyar Euro.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.