Be ikta ’ n markaya katk s

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA - FATOŞ KARAHASAN fkarahasan@gmail.com

on dönemde futbol dünyas nda ya anan gerginlikler ve sorunlar, spora destek veren kurulu lar n sponsorluk planlar nda de i iklik yapmas na neden oldu. Ancak sporun gücüne inanan ntegral Menkul De erler gibi irketler, ortadaki olumsuz atmosfere ra men sponsorluk bütçelerinde k s nt ya gitmedi.

ntegral’ n genel müdürü K vanç Memi o lu’na, Be ikta Basketbol Tak m ’yla yapt klar anla man n geri plan n ve markaya yapt katk y sordum. Dünyadaki büyük Forex irketlerini inceleyen kurulu , ngiltere kökenli firmalar n futbol kulüplerine yat r m yapt n gözlemlemi . Örne in FxPro Fulham’ n, Alpari West Ham United’ n, Gain ise Manchester City’nin sponsorlu unu yürütüyor. Bu do rultuda ntegral Türkiye’nin tümüne eri ebilmek amac yla 2013’te üç y l için 10 milyon dolar de erinde bir anla mayla Be ikta Basketbol Tak m ’n n ana sponsorlu unu üstlendi.

Anla ma kapsam nda Be ikta Erkek Basketbol Tak m ’n n ad ‘Be ikta ntegral Forex’, BJK Akatlar Spor Kompleksi’nin ad ise ‘Be ikta ntegral Arena’ olarak de i ti. Be ikta Erkek Basketbol Tak m ’n n formas da ‘ ntegral Forex’ logosunu ta yor. IPSOS’un yapt ara t rmalar, Be ikta sponsorlu unun, marka bilinirli ini art rmaya önemli katk s oldu unu ortaya koyuyor.

S

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.