Sinyallerin yönü

Capital (Turkey) - - MAKRO EKONOM -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amerika’da tahvil piyasalar çok dü ük fiyatlan yor. Bu da yine balon görünümü veriyor. Amerika’da riskli krediler ve ev fiyatlar ndaki yükseli in yeniden canland n görüyoruz. Fakat yine de keskin bir balon olu umundan bahsedemeyiz. Tahvil faizlerindeki bu dü ük seviye çok sürdürülemez. Bence uzun vadeli sabit gelire yat r m yapmak için riskli bir zaman. Uzun vadeli olarak Avrupa borsalar , u anda riskli olsa da çe itlendirilmi portföyler için iyi bir kazanç noktas olabilir. CAPE rasyosu (Dönemsel duruma göre düzeltilmi fiyat ve kazançlar) u anda Amerika ve Hindistan’da yüksek. Yani birinin tüm varl n buralara koymas riskli. Avrupa borsalar nda kazanç elde etme oran , Amerika borsalar na k yasla daha yüksek. 2015 y l nda global ekonomi için l ml bir büyüme ya anmas n bekliyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.