“AVRUPA’YLA GÜÇLÜ BAĞ ÖNEMLİ”

Capital (Turkey) - - MAKRO EKONOM - Geçti imiz günlerde Türkiye’yi ziyaret etti imde, Türkiye’nin sava a ne kadar yak n oldu unu gördüm. Kuzeyde Ukrayna, güneyde Suriye ve Irak… Türkiye’nin tüm bunlar n ortas nda güvenli bir yer olmaya devam etmesi ve bunun bu ekilde kalmas da önemli. Ata

Yat r mc lar bir pazar n fazla de erlendi ine kar uyarabilecek bir sistem var m ? Dünyan n herhangi bir yerinde yat r m yapmak isteyen yat r mc lara tavsiyeleriniz neler?

Çok yararl olabilecek de erlemeyi ölçen birçok yöntem var. Ben ve bu kitab birlikte yazd - m Harvard Üniversitesi’nden John Y. Campell, uzun bir tarih yolculu unun ard ndan konjonktürel olarak fiyat ve gelire göre ayarl kesin bir rasyo bulduk. Bu rasyo, borsada uzun dönemli yani 10 y la kadar gelirleri öngörme yetene ine sahip. CAPE (Cyclically adjusted price earnings/Dönemsel duruma göre düzeltilmi fiyat kazançlar ) ad n verdi imiz bu rasyo, bir pazar n ucuz ya da pahal m oldu unu gösteriyor. Geçmi 10 y ll k veriler de hesaba kat larak hisse fiyatlar n n kurum kazançlar na bölünerek hesapland CAPE rasyosu, u anda Amerika ve Hindistan’da yüksek. Dolay s yla birinin tüm varl n buralara koymas riskli olur. Anahtar kelime her zaman çe itlendirme olmal . Ayr ca bir pazar de erlendirilirken sadece piyasan n say sal durumu de il piyasadaki hikayeler de izlenmeli.

Siz Avrupa’ya yat r m yap lmal diyorsunuz. Özellikle Avrupa’ya yat r m yap lmas n önermenizin nedeni nedir?

CAPE rasyosu, son dönemde Avrupa’da oldukça dü tü. Avrupa’n n 2009’da ba layan borçlanma krizi hikayesinin abart ld n dü ünüyorum. Bence uzun vadeli olarak Avrupa borsalar , u anda riskli olsa da çe itlendirilmi portföyler için

TÜRK YE’DE R SK VAR MI?

DÜ ÜK FA Z ÇOK PS KOLOJ K

ULUSAL B R RUH

SA LIKLI BÜYÜME

POL T K E TS ZL K

Amerika’da politik sistem para taraf ndan yönetiliyor. Ekonomik e itsizlik politik e itsizli in bir ürünü. Dünya geneline bakt m zda ise tüm dünyada ya anan depresyonun ana kayna n n gelir e itsizli i oldu unu görüyoruz.

DEVR MSEL TRENDLER

E itsizlikle ilgili birçok faktör var, fakat bunlar listelemek gerekirse öyle s ralayabiliriz: Gelece e dair belirsizlik, ileri bilgi teknolojilerinin geli i. nsanlar n yapt birçok i in makineler taraf ndan yap l yor olmas ve insanlar n bireyler olarak ya da kalabal klarda makinelerle ileti ime geçme yetene i… Bugün en çok istikrar bozucu ve devrimsel olarak nitelendirilen trendler bunlar.

Türkiye emlak piyasas hakk nda çok fazla bilgim yok. Fakat unu söyleyebilirim: Bir balonun ilk kan t , fiyatlar n h zl bir ekilde yükselmesi, kiralama fiyatlar n n, in aat maliyetlerinin ve gelir oran n n yüksek olu udur. kinci kan t da eve yap lan yat r m n heyecan verici bir atmosfer yaratmas .

Türkiye ekonomisinde son dönemde büyümenin s cak para ak yla finanse edildi i meselesine gelince… S cak para her zaman bir risk. Ultra dü ük faiz oranlar çok psikolojik ve belki birden bire tam tersi etki yaratabilir. iyi bir kazanç noktas olabilir. Avrupa’da yat r m maliyetinin daha dü ük olmas ndan dolay bu borsalarda kazanç elde etme oran da Amerika borsalar na k yasla daha yüksek.

Küresel ekonomi, 2014 y l ndan beklenenin alt nda bir performans sergiledi. Bu durum sizce ne zaman düzelir? 2015’e ait öngörüleriniz nedir?

Küresel ekonomik büyüme eninde sonunda yava layacakt . Tüm dünyada ekonomik büyüme son dönemlerde a rl kl olarak geli mekte olan ekonomilerin katk s yla olmas gerekenden daha büyük boyutlarda oldu. Ben bu büyüme ba ar s n n devam edece ini, ancak daha dü ük seviyelerde gerçekle ece ini dü ünüyorum.

2008 y l ndaki küresel finans krizinden sonraki büyüme, ayn zamanda dünyada frene bas lmas na da neden oldu. Ancak bu etki imdi geçiyor… Bu nedenle ben 2015 y l nda global ekonomi için l ml bir büyüme ya anmas n bekliyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.