“BÜTÇEYİ HASSASLIK TESTİYLE GÖZDEN GEÇİRDİK”

Capital (Turkey) - - REV ZYON - BURCU GER POTANS YEL ETK LER

de revizyona gidenlerin say s hiç de az de il… te rakamlar ve aç klamalar yla i dünyas n n son geli melere verdi i anl k tepkiler…

HIZLI HAREKETE GEÇENLER

Ankete kat l m gösteren üst düzey yöneticilerin yüzde 30,5’i, son geli meler kar s nda an nda aksiyon ald ve 2015 bütçelerinde revizyona gitti.

Örne in Be endik, sat lar n n azalmas nedeniyle bütçede düzeltme karar ald . Sat n azalmas ndaki en önemli etkenlerin alt n fiyatlar n n yükselmesi ve piyasadan nakdin çekilmesi oldu unu ifade eden Be endik

TAV Havalimanları olarak bütçelerimizi periyodik olarak gözden geçiriyoruz ve ya anan makroekonomik geli melerin bütçelerimize olası etkilerini öngörmeye çalı ıyoruz. Buna en iyi örnek olarak son dönemde döviz piyasalarında ya anan oynaklı ın finansallarımıza olabilecek potansiyel etkilerini hassaslık testleri yaparak gözden geçirdik.

C RO VE KÂR ARTI I

Daha güncel döviz kuru projeksiyonlarına göre revize etti imiz 2015 bütçemizde bir önceki yıla göre ciromuzda yüzde 10-12’lik, FAVÖK’te yüzde 12-14’lük ve net kârımızda yüzde 5-10’luk bir artı öngörüyoruz. Bütçemizi güncel kur projeksiyonlarına göre revize ederken yolcu büyüme oranlarında herhangi bir revizyona gitmedik. TAV Havalimanları Holding olarak konsolide ciro ve kârlılı ı öngörebilmek için düzenli olarak ara bütçeler hazırlıyoruz. Gerçekle meler ve o dönemde ortaya çıkan yeni bilgiler ı ı ında hazırlanan bu ara bütçeler aracılı ıyla operasyonel ve finansal stratejilerimizi güncelliyoruz. Yönetim Kurulu Ba kan Hac Be endik, “Di er bir önemli etken, tüketicilerin gelecekte kazand klar paray imdiden harcam olmas . Bunun yaratt nakit s k nt s sat lara yans maya ba lad ” diyor.

nci Holding’in bütçesini gözden geçirme nedeni de Avrupa ve Amerika ekonomilerindeki geli - melerle bunlar n çapraz kurlar üzerinde olu turdu u etki ve beklentiler.

Sun Holding Yönetim Kurulu Ba kan Sabri Ünlütürk, içeride siyasi risklerin artmas nedeniyle y - l n hemen ba nda bütçeyi revize ettiklerini anlat - yor. “Hammadde fiyatlar ndaki gerileme, dolar kurundaki art , dolar/Euro paritesi de bu karar almam zda etkili oldu” diye konu uyor.

Revizyonu yukar yönlü gerçekle tiren irketler için gerekçeler ise tümüyle farkl . Petrol fiyatlar ndaki dü ü ün ülke ekonomisine olumlu etkileri olaca - n ifade eden Bimeks Genel Müdürü Arif Bayraktar, “Öte yandan Avrupa Merkez Bankas ’n n parasal geni leme program yla piyasalara verece i 1 trilyon Euro’nun, 2015’te risk i tah n n azalmas de il artmas na yol açaca n dü ünüyoruz. Dolar kurundaki volatilitenin ise geçici olaca n öngörüyoruz. TL’nin, makul düzeyde de er kayb ihracat destekleyece i için ekonomik büyümeyi destekleyici bir unsur olacak” diyor.

NELER DE T RD LER?

Revizyona gidenler a rl kl olarak giderlerini, büyüme oranlar n ve kârlar n a a yönlü revize etti. Yat r m miktarlar n azaltt .

/TAV HAVAL MANLARI F NANS BA KAN YARDIMCISI

DE ER KAYIPLARI

FED’in potansiyel faiz artırım senaryosu do rultusunda sadece Türkiye’de de il tüm geli mekte olan ülke para birimlerinde de er kayıpları gözlemleniyor. Ya anan bu rallinin neresinde oldu umuzu kestirmek oldukça güç. Biz grup olarak dolar kurunun bir süre daha güçlenece ini dü ünüyoruz. Bu güçlenme grup finansallarımıza olumlu olarak yansıyacaktır. Yine son dönemde petrol fiyatlarında ya anan dü ü ise konsolide bütçemizi etkileyecek düzeyde bir etkiye sahip olmamakla birlikte, dü ü ün devam etmesi ve kalıcı olması durumunda havayollarının bilet fiyatlarında indirime gitmelerinin yolcu sayılarımızı artırmada bir etken olabilece ini dü ünüyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.