“EURO/DOLAR PARİTESİ TAHMİNLERİMİZİN AKSİNE GELİŞTİ”

Capital (Turkey) - - REV ZYON - HAYRETT N ÇAYCI

EN ÖNEML SEBEP

YEN RAKAMLAR

BEL RS ZL N ETK S

GÖRGÜN ÖZDEM R

/ SARKUYSAN YÖN. KUR. B K.

REV ZYON GEREKECEK

2015 bütçesini yaptı ımızda petrol fiyatlarının seviyesi belliydi. Ancak dolar kurunun ve Euro/dolar paritesinin bugün geldi i seviye tahminlerimizin çok aksine geli ti. Henüz gerek dolar kuru gerek Euro/dolar paritesi istikrar bulmadı ından bütçemizi revize etmedik. Ancak revize etmek gerekecek.

Revizyonun en önemli sebebi, Euro/dolar paritesinin geldi i seviye. Dolarla alıp ço unlu unu Euro ile Avrupa’ya sattı ımızdan gerek ciromuz gerek kâr rakamlarımız a a ı yönde revize edilecek. Avrupa’daki üreticilerin de bize kar ı rekabet gücü arttı.

Revizyon yaptı ımızda Türkiye’nin büyümesini yüzde 3,5 alaca ız. lk bütçede dolar kuru ortalamasını 2,36 TL, yıl sonu kuru 2,46 TL olarak belirlemi tik. Sektörün büyümeyece ini esas almı tık. Revize bütçede Türkiye’nin büyümesini yüzde 3, dolar kuru yıl ortalaması 2,50 TL, yıl sonu dolar kuru 2,70 TL ve sektörün negatif büyüyebilece i esas alınacak.

2015 yılında global ekonomideki belirsizliklerin artarak devam etmesi, yurtiçindeki genel seçim dolayısıyla siyasi risklerin artması, ürünlerimize olan talebin gerilemesi, bütçemizin yıl içinde birkaç defa daha revize olmasını zorunlu kılacak. kontrolü ve kalan aylar n bütçe yönetimi konusunda daha proaktif oluyoruz. leriye yönelik tahminlere göre (forecast) küçük de i iklikler yap yoruz ama bu bütçenin revize edildi i anlam na gelmez. Küçük manevralar diyebiliriz.”

Securitas Grup da bu y l harekete geçmek için büyük resmin netle mesini beklemek taraftar olan irketlerden... Securitas Türkiye Ülke Ba kan Murat Kösereiso lu, “2’nci çeyrek revizyon döneminde y l n geri kalan k sm na ili kin hedefleri gözden geçirece iz. Bu süreçte genel seçimler tamamlanm olacak ve politik tablo netle ecek. Siyasi riskin seyrini takip edece iz. Rusya ve Çin kaynakl global gerilemenin son durumuyla Avrupa’n n yap sal sorunlar n n çözümünde geldi i noktay görece iz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.