“REVİZYONA PRENSİP OLARAK KARŞIYIM”

Capital (Turkey) - - REV ZYON - AL PANDIR

/ ERDEM R GRUBU YÖN. KUR. B K.

EN Y ÖN KEST R M

Ben bütçe revizyonu yapmaya prensip olarak kar ıyım. Hele yılın hemen ba ında bir revizyonu ciddiyetsizlik olarak görüyorum. Benim anlayı ıma göre bütçe, irket yönetiminin, irket ortaklarına, onların parasını nasıl i letip ne kadar getiri getirece ine dair verdi i bir söz ve taahhüttür. Bütçeyi yapan irket yönetimi, önündeki bütçe dönemindeki ekonomi ve pazar geli meleri için yapabildi i en iyi ön kestirimi yapmalı.

VOLAT L TE YÜKSEKL

Bütçe genelde bir önceki yılın son çeyre inde yapıldı ı için dünyada volatilite ne kadar yüksek olursa olsun, birkaç ay önce yapılan tahminlerin hemen yıl ba ında sapması, bende bütçenin gereken titizlikle yapılmadı ı ve yönetimde ön kestirim yapma yetene i eksikli i oldu u kanısını uyandırır. E er yıl içinde bütçedeki tahminler de i se bile irket yönetimi bütçede öngörülen sonuçları sa lamak için elinden geleni yapmalı.

ANAL Z KAB L YET

Bizim Erdemir Grubu olarak emtia piyasalarını sürekli olarak çok detaylı analiz eden büyük bir ekibimiz var. irketimizin geçmi yıllardaki ba arısının büyük bölümü bu analiz kabiliyetimiz ve ona göre do ru pozisyon almamızla gerçekle ti. Bu nedenle bütçe varsayımlarımız da büyük oranda tutmakta. Bizim geçen yıl eylül – kasım arası yaptı ımız bütçedeki piyasa öngörüleri bir miktar negatif sapma göstermi olsa da bütçemizden sapmak için önemli bir neden yok. Sonuç olarak benim için bütçede verilen söz namustur.

BÜTÇEYE DOKUNMAYANLAR

Anket sonuçlar na göre i dünyas n n yüzde 49,2’si son geli meler kar s nda revizyon yapmamay tercih etti. Bu tutumun arkas nda sektörel dinamiklerin yan s ra irketlerin revizyona s cak bakmamalar ve Türkiye ekonomisinin istikrar na güvenmeleri yat yor.

A rl kl olarak in aat ve savunma sanayini içeren taahhüt bazl irketlere sahip olmalar nedeniyle sabit bütçeleme yakla m kulland klar n belirten Nurol Holding Planlama ve Bütçe Kontrol Müdürü K vanç Özer, “2015 y l na ait ortalama makroekonomik öngörülerimizde ocak sonu itibar yla majör bir de i iklik ya anmad . 2014 y l sonu tahminlerimiz hala geçerli. Ortalama dolar kuru aral m z 2,35-2,40 band ” diyor.

Hasçelik, bu y l seçimler dahil sonucu ve gidi at de i tirecek önemli de i iklikler beklemedi i için revizyon yapmay dü ünmüyor. Baz irketlerin revizyonu da revize ettiklerini belirten Hasçelik Yönetim Kurulu Ba kan Naci Faydas çok, “ in irazesi kaç yor. Bütçe revizyonlar na fazla s cak bakm yoruz. Zira hatal öngördüysek neden hata yapt m z da görelim istiyoruz” diye konu uyor.

ncekara Holding Yönetim Kurulu Ba kan Özgür ncekara, 2015 bütçelerinde dolardaki yükseli leri, baz maliyetlerindeki art lar , petrol fiyatlar ndaki gerilemeyi de hesaba katt klar için bir revizyon ihtiyac n n do mad n söylüyor.

Mars Logistics Yönetim Kurulu Ba kan Garip Sahillio lu da benzer nedenlerden bahsediyor. “2015 y - l için öngörülen global belirsizlik ve döviz kurlar ndaki ani dalgalanmalar göz önünde bulundurarak bu y lki bütçe ve büyüme stratejimizi belirledik. Olas durumlar için aksiyon planlar m z haz rlad k ancak belirledi imiz hedef için y l içerisinde revizyona gidece imizi dü ünmüyoruz” diyor.

REV ZYON DEVAM EDECEK

Y l n devam nda birçok irket için revizyon daha s k gündeme gelece e benziyor. Zaten anket kat l mc lar n yüzde 44,1’i de y l içinde yine bütçelerinde revizyona gidebilece ini aç kl yor.

Be endik Yönetim Kurulu Ba kan Hac Be endik, gider bütçesinde revizyon yapmay planlad klar n söylüyor. “Sat larda yeni bir revizyona gitmeyi dü ünmüyoruz ancak sat lar beklendi i gibi gitmedi i takdirde, kârl l ktan vazgeçerek rekabet a rl kl bir sat politikas uygulayabiliriz.” diyor.

nci Holding CEO’su Hakan Görel, ayl k yapt klar rolling (dinamik) y l sonu tahminlerinde gelen seçimler ve kurlar nedeniyle revizyon yapabileceklerini ifade ediyor.

Nurol Holding Planlama ve Bütçe Kontrol Müdürü K vanç Özer, “Ba ta sektörel olmak kayd yla siyasi ve makroekonomik konjonktüre ait d sal faktörlerin, bütçe öngörülerine göre uzun vadedeki – 3/6 ayl k süreler - sapmalar sonucunda 2015 y l bütçe revizyonu gündeme gelebilir” diye konu uyor.

Sun Holding Yönetim Kurulu Ba kan Sabri Ünlütürk de ikinci yar da revizyon gerekece ini belirtiyor, “San r m seçimlerden sonra de i ik bir ekonomik ve siyasi tablo olabilir” diye ekliyor.

HAKAN GÖRAL

SABR ÜNLÜTÜRK

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.