“HAYATIN İKİNCİ DÖNEMİ BAŞLIYOR”

Capital (Turkey) - - ENERJ -

da dü üyor. Türkiye’de büyük oranda bunlar n ithalat na dayal bir enerji piyasas olu uyor. Bir de 60 y lda bir olan kurakl kla kar la t k. Hidroelektrik santrallerine gelen su yüzde 50’den fazla darald . Bir tarafta dü en fiyatlar, bir tarafta hidroelektrik santralleri kullanamamaktan dolay kâr marj diye bir ey kalmad . Marj ne kadar azald ? Belki de genel beklentinin yüzde 60’ bile yap lamad . Bu kadar büyük yat r mlar n yap ld - uzun soluklu bir sektörde, böyle bir y l n ya anmas istisnai ama mali sonuçlar aç s ndan da sorunlu bir y l oldu. Tabii bu birçok sektör oyuncusunun yat r m kararlar n da etkilemi tir.

Peki tüm bu ortamda geçti imiz y l ne kadarl k bir ciro art yakalad n z?

2013’ün son döneminde bize devri yap lan iki da t m bölgesi yani AYEDA ile Toroslar Da t m bölgelerinin ilavesi nedeniyle geçti imiz y l ciromuzu yüzde 60 oran nda art rd k, ciromuz 11 milyar TL seviyesine ula t . Dolay s yla ciro art tamamen sat n almayla olu an bir büyümenin sonucu.

Sektörün liberalle me performans n nas l buluyorsunuz?

Bu yönde önemli ad mlar at ld . Da t m n tamam özelle tirildi. Serbest tüketici limiti 4 bin kilovat/saat mertebelerine indirildi. Ancak halen hedeflenenin gerisindeyiz.

Portföyünüzün yüzde 40-45’ini da t m al - yor. Önümüzdeki birkaç y l içinde bu oranlar nas l de i ir?

HAL M ZDEN MEMNUNUZ

Biz bu y l oyunu yeniden kurmuyoruz, oyun içerisinde mola ald k, taktik de i tiriyoruz. Asl nda liberalle en bir sektörde güçlü, lider bir oyuncu olmak için bu sektördeyiz. imdiye kadar verilen sözler, büyük oranda yerine geldi i için halimizden memnunuz. Birkaç yüz ki ilik bir irketten 78 bin ki inin çal t , 9 milyon mü teriye ula an, 20 milyon insana de en, 10 milyar dolar yat r m yap lm bir irket olu turduk.

HAZMETME DÖNEM

imdi hayat n ikinci dönemi ba l yor. Bugüne kadar ald klar n hazmetme ve beklenen performans verme dönemi. Bunu öyle bir ayar nda yapaca z ki hem performans m z ve verimlili imizi art raca z hem esnek ve etkin bir ekilde büyümeye devam edece iz. Hedefimiz de i medi, hala en büyük oyuncuyuz, yeni olu an dev bir sektörün en de erli, örnek al nan lider oyuncusu olmay hedefliyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.