“SEKTÖR HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI”

Capital (Turkey) - - ENERJ - Burada ‘hep’ laf n n ‘sa l kl ’ laf yla de i tirilmesi gerekiyor. Biz günün ko ullar na göre büyüme h z n ayarlayabilen, esnek, verimli ve etkin bir organizasyon olmay hedefliyoruz. 2015, bunun ilk y l olacak. Ayr ca, da t m i imizin üçüncü tarife dö

ÇEK C PAZAR

YÜKSEK PERFORMANS

ÜRET M YAPAMIYORSUNUZ

C DD OYUNCULAR KALMALI

EN ÖNEML LER M Z

Türkiye enerjide talep yönüyle her zaman cazip bir ülke. Hem genç nüfusumuz hem büyüme h z m zla tabii ki çekici bir pazar z. Ama pazar dinamikleri ilginin dozunu belirliyor. Rekabetin ne kadar sa l kl oldu u, olu turulan mevzuat altyap s n n d ar ya ne kadar güven verdi i gibi unsurlar kurumsal yat r mc lar n ilgisini art r yor ya da eksiltiyor.

Oranlar a a yukar burada kalacak. Ancak, da t mda daha yapacak çok i imiz var. Yeni tarifeyi bekliyoruz. Di er tarafta da yenilenebilir enerji ba ta olmak üzere üretimde de yat r ma devam edece iz. Bunu yapmad n z müddetçe sektörün hakk n da vermi olmuyorsunuz.

Perakende de u anda çok fazla bilinmiyor ama Türkiye’nin en büyük perakende i lerinden birini yönetiyoruz. u anda y lda 100 milyon fatura kesen, 9 milyon mü teriye enerji satan, yakla k 20 milyon nüfusa ula an bir perakende irketiyiz. Bu çok büyük geli im potansiyeli olu turuyor.

Yenilenebilir enerjinin portföyünüzdeki pay nedir?

Mevcutta yüzde 55-60 aras nda. Büyüme oda m zda güne ve rüzgar olacak. Bekledi iniz özelle tirmeler var m ? Da t m bitti. Üretim özelle tirmesinin taraf olmay dü ünmüyoruz. Oyun plan m zda yok.

2020 için de enerjide yüzde 11’lik bir pazar pay hedefiniz vard . Bu hedefi koruyor musunuz?

Hedef de i medi ama y l de i ebilir. Enerjisa olarak biz büyümeyi de il sa l kl , sürdürülebilir büyümeyi konu aca z.

Alman orta n z var. Yeni ortakl klar dü ünüyor musunuz?

Dü ünmüyoruz. Dünyan n en büyük enerji irketlerinden biriyle sa l kl giden bir ortakl m z var. Henüz yeni olu an bir irketiz, E.ON’un birikimden azami yararlan yoruz.

Sabanc Holding’in gelirlerinde enerjinin pay yüzde 20… Önümüzdeki y llarda bu pay artar m ?

Biz portföyde gelir olarak de il net varl k olarak de ere bak yoruz. Orada enerjinin pay n n yüzde 20’ler civar nda olmas n hedefliyoruz. Bankam z n ard ndan en büyük i kolunu olu turuyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.