Z I A DE LER ÜN ÜR AK ŞM ULA Z OR LA ŞI YO R

Capital (Turkey) - - İYE İNC BİR -

holding merkezinde düzenlenen bas n toplant s nda United Biscuits’i sat n almalar - n n detaylar n aç kl yordu. Yakla k 3 milyar dolarl k bu al mla dünyan n en büyük 3’üncü bisküvicisi olduklar n söyledi. Dünyada liderlik hedefi olup olmad soruldu undaysa “Ara çok aç k. K sa sürede kapanacak gibi

Asl nda Murat Ülker’in alt n çizdi i bu nokta irketler için çok kritik bir rekabet konusu. Türkiye’de de pek çok kategoride pazar lideriyle ikincinin aras ya da ikinci oyuncuyla üçüncünün aras oldukça aç k.

Nielsen, g da, ki isel bak m, temizlik ve tütün sektörlerinde 100’ün üzerinde kategoride paketli ürünlerin performans n ölçümlüyor. Nielsen’ n ölçümledi i tüm kategorilerin dinamikleri birbirinden ayr makla birlikte birço unda lider oyuncuyla en yak n rakibi aras nda ciddi pazar pay farklar bulunuyor.

GfK Perakende Panelleri Genel Müdürü Mete Usluk l nç da ölçüm yapt klar ak ll telefon, buzdolab , çama r makinesi, s cak ürün haz rlama, epilator ve saç ekillendirici ürün gruplar nda pazar liderlerinin aç k ara lider oldu unu belirtiyor.

AÇIK ARA NE DEMEK?

Peki aç k ara ne demek? Bir kategoride pazar pay aral klar n n “aç k” oldu unu nas l söyleriz? Asl nda uzmanlar bu sorunun yan t n n kategoriden kategoriye de i ti ini belirtiyor. Nielsen Türkiye Mü teri Çözüm Orta Lideri Ceylan Kanar, lider irketin hem pazar n yüzde 50’sinden fazlas n domine etti i hem en yak n rakibinin en az 3-4 kat sat gerçekle tirdi i kategorileri çok net “aç k ara” olarak ifade ediyor.

GfK Perakende Panelleri Genel Müdürü Mete Usluk l nç, pazar pay farklar n n aç k ara olmas n destekleyen durumlar öyle anlat yor:

“Kategoriyi kuran, ilk oyuncu olan markalar n aç k ara önde olma ihtimali daha yüksek. irketlerin teknolojik olarak rekabetçi bir üstünlü ünün olmas , markan n kalite alg s n n rakiplere göre önde olmas da pazar pay nda rakiplerle makas n aç lmas n destekleyen bir unsur. Ayr ca büyük hacim yakalam markalar maliyet avantaj yaratarak daha rekabetçi fiyatlarla aç k ara pozisyonlar n koruyabiliyor.

YÜZDE 1’ KAPMANIN BEDEL

Baz kategorilerde yüzde 1 pazar pay kazanmak bile oldukça güç. Pazar liderinin yüzde 52,2 payla lider oldu u, takipçinin 15,8 puan geriden geldi i sak z, bu kategorilerden biri.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.