KONUMLANDIRMAYLA PEKİŞTİRİYOR

Capital (Turkey) - - REKABET - ERGUN ERMU T LU

Perfetti Van Melle Türkiye Sak z Grubu K - demli Marka Müdürü Çi dem Tüzüner Serim, sak z kategorisinde yüzde 1 pazar pay kazanmak için oyuncular n 6 milyon TL’nin üzerinde ciro art sa lamalar gerekti ini söylüyor. Serim, ayr ca Perfetti Van Melle’nin lider oldu u sak z kategorisinde uzun y llar ciddi rekabetin ya and - n belirtiyor ve ekliyor:

“Sak z inovasyona aç k ve farkl ürünlerin raflarda yer ald bir kategori. Impulse (anl k) olarak sat n al nan bir ürün. Ürünlerimizin raflarda ayr mas için farkl dinamikler göz önüne al n yor. Pazar pay elde etmek için ciddi anlamda hem ürün hem ambalaj olarak farkl la may hedefliyoruz.”

Pazar pay nda aran n oldukça aç k oldu u bir di er kategori bal. Türkiye’de ambalajl bal pazar n n büyüklü ü yakla k 500 milyon TL civar nda. Pazarda ikinci oyuncu olduklar n söyleyen Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, pazardan yüzde 1 puan alabilmek için 2,2 milyon TL ciro elde etmek gerekti ine dikkat çekiyor. Sezen öyle devam ediyor: “Bal sektöründe pazardan pay alabilmek için öncelikle tesis, laboratuvar ve markala ma çal malar na ciddi yat r m yapmak gerekiyor. Son iki y lda bu çal malara yapm oldu umuz yat r m 10 milyon TL civar nda.”

RAKAMLAR DE YOR

Phablet ve ak ll telefon da pazar pay aral n n oldukça aç k oldu u iki kategori... IDC 2014 ilk üç çeyrek verilerine göre Samsung phablet kategorisinde yüzde 64 pazar pay yla, ak ll telefonda ise yüzde 46 payla aç k ara lider. Phablet’te ikinci olan LG’nin pay yüzde 15. Ak ll telefonda ise General Motors yüzde 17 payla ikinci, Apple ise yüzde 11 payla üçüncü s rada. Ak ll telefonda yüzde 1 pay alman n bedeli de oldukça fazla. IDC K demli Ara t rma Analisti Ramazan

GÜÇLÜ DA ITIM A I

AYRANDA 10 YILDIR L DER

PAZARA YÖN VER YORUZ

Yavuz, ak ll telefon kategorisinde y lda yüzde 1 puan kazanmak için 100 bin ila 200 bin adet aras nda telefon satmak gerekti ini belirtiyor.

Nielsen Türkiye Mü teri Çözüm Orta Lideri Ceylan Kanar, h zl tüketim ürünlerinde kategori büyüklükleri ve dinamikleri oldukça farkl l k gösterdi i için yüzde 1 pazar pay kazanmak için gereken ciro miktar n n de i kenli ine dikkat çekiyor. Kanar, “Çay kategorisinde yüzde 1 pazar pay kazanmak için gereken ciro 16 milyon TL iken ayn rakam gazl içecekler için 30 milyon TL’nin üzerinde” diyor.

Kuruyemi sektöründe de aralar oldukça aç k. Pazar n önemli oyuncular ndan biri de Papa an. Papa an Yönetim Kurulu Ba kan Kani Emekçi, yüzde 1 pazar pay kapmak için sat noktas ba na yakla k 750 Euro’luk yat r m gerekti ine dikkat çekiyor. Emekçi, 20 milyonluk bir ciro art hedefleniyorsa, en az 10 milyon liral k kaynak ay rmak gerekti ini söylüyor ve devam ediyor: “Yani hedeflenen cironun en az yüzde 50’si kadar bir kaynak gerekli.”

ARAYI KAPATMAK KOLAY MI?

Nielsen, GFK ve IDC verilerine göre tra makinesi, kahve kremas , haz r çikolatal içecekler, bebek ban-

Son 7 y ld r yo urt kategorisinin lider markas olan Süta Yo urt, 2014’te de markal yo urtlar içinde yüzde 28,5 ciro pay yla liderli ini sürdürüyor. Süta Yo urt, tüketicinin bütün ihtiyaçlar na cevap veren, en fazla ürün çe itlili ine sahip ve yenilikçi bir marka. Güçlü da t m a m zla da her noktada tüketiciyle bulu abiliyoruz.

SÜTA GRUP PAZARLAMA BA KANI

Ayran, bizim kültürümüzden gelen ve dünyaya bizden yay lan, do al ve lezzetli, çok de erli bir süt ürünü. Özellikle yemeklerle birlikte tercih edilme oran çok yüksek. Süta , 10 y l a k n süredir ayranda lider. 2014’te de bu liderli ini yüzde 45 ciro pay yla devam ettiriyor.

Bu ba ar n n arkas nda Süta ’ n ayran geleneksel bir süt ürünü olmaktan ç kar p modern bir içecek olarak konumland rmas n n da önemli pay var. Süta Ayran, ayran pazar na yön vermekle kalm yor, toplam içecek pazar n n önemli markalar aras nda yer al yor. leti im stratejisini de buna uygun olarak ekillendiriyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.