“LİDERLİĞİ HEDEFLİYORUZ”

Capital (Turkey) - - REKABET - BORA ARAS

MARKA SAYISI AZALDI

Dizüstü bilgisayarda pazar lideri Lenovo yüzde 27 payla aç k ara lider. Lenovo’yu yüzde 15,2 payla Asus takip ediyor. Asus Sistem Grubu Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Müdürü Bora Aras, liderli i hedeflediklerini söylüyor ve devam ediyor: “Dizüstü bilgisayar taraf nda 2014 y l nda ve öncesinde marka say s nda azalma ya and . Ancak rekabet tüm h z yla devam ediyor. Markalar aras nda pazar paylar aç s ndan bizce büyük bir aç kl k yok. Baz çeyreklerde yüzde 10 ve üstü pazar pay na sahip marka say s 5’i bulabiliyor.

FARK KAPANIR

Geçti imiz y llar n sonuçlar na bakt m zda markalar n s ralamalar ve pazar paylar n n de i kenlik gösterdi ini görüyoruz. Bu sonuç tamamen markalar n çeyreklik planlamalar ve f rsat yönetimine ba l . Markalar aras ndaki fark n çok aç k oldu u durumlarda kapanmas elbette mümkün. Özellikle alternatif kanal sat lar ve projeler, belirli markalar n rakipleriyle olan pay fark n n kapanmas n sa layabilir.

HEDEF YÜZDE 20

2015 y l nda Asus olarak dizüstü bilgisayar kategorisinde yüzde 20 pazar pay hedefliyoruz. Daha önceki y llarda bu pazar pay na yak n rakamlarla liderli i alm t k. Bununla birlikte pazar pay aç s ndan liderlik hiçbir zaman ana hedefimiz olmad . As l hedefimiz her dönemde tüketici alg s ve tüketici memnuniyetini geli tirmek oldu.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.