“İLK 2 ERKEN YOLA ÇIKTI”

Capital (Turkey) - - REKABET - KAN EMEKÇ

PAPA AN KURUYEM YÖNET M KURULU BA KANI

AVANTAJLARI

Paketli kuruyemi kategorisinde ilk iki s rada yer alan markalar, yola daha erken ç kt . 40-50 y l öncesine dayanan geçmi leri, dolay s yla daha önce ba lam ve ba ar yla yürütülmü ticari ya amlar var. Bunun avantaj ndan faydalan yorlar. Bizim kurulu umuz da 70’li y llara dayan yor. Markan n Emekçio lu Grubu’na geçmesi ve ulusal düzeyde büyüme hamlesi 2000’li y llar n ortas nda ba lad .

DAHA RAHATIZ

Paketli kuruyemi kategorisinde her oyuncu bulundu u konuma uygun bir stratejiyle hareket ediyor. Biz paketli kategoride toplam pazar pay m zla kendimizi üçüncü s rada konumland r yoruz. Konumumuz bize lidere göre daha rahat ve deneysel hareket imkan veriyor. novatif olmay sürdürece iz.

ASUS S STEM GRUBU TÜRK YE VE KUZEY AFR KA BÖLGE MÜDÜRÜ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.