“HIZLI TÜKETİMDE FARK DİKKAT ÇEKİCİ”

Capital (Turkey) - - REKABET - CEY LAN KAYNAR

NIELSEN TÜRK YE MÜ TER ÇÖZÜM ORTA I L DER

GIDADA BÜYÜK FARK

Fark n en belirgin oldu u sektör g da. Özellikle a r alkollü içecekler, bira, gazl içecekler, haz r kahve, cips, bebek mamas ve çay kategorilerinde fark daha dikkat çekici. Ki isel bak m sektörünü inceledi imizde ise t ra b ça , t ra kremi, bebek bezi ve hijyenik ped kategorilerinde daha ayr t r c bir fark oldu unu görüyoruz.

TÜKET C GÜVEN

Kategori liderleri aras nda hem lokal hem global irketler var. Bu irketlerin ortak özellikleri ise Türkiye pazar nda sürekli olarak yüksek kalitede ürünler sunarak tüketicinin güvenini kazanm olmalar . Marka ileti imi yat r mlar , inovasyon ile ürün kalitesini art rmalar , yeni markalar ile tüketicilerine alternatifler sunmalar da lider pozisyonlar n güçlendiriyor.

UZMANLA MA GÜCÜ

H zl tüketim ürünleri sektörü içerisindeki daha küçük pazarlar aras nda da lider ve en yak n rakip aras nda ciddi farklar bulunan kategoriler var. Bu kategorilerden Türk kahvesi, kek kar mlar gibi daha küçük ancak özellikli pazarlarda ise liderlik bayra n “uzmanla ma” sa lam irketlerin ta d n görüyoruz.

2-3 PUAN B LE KAPANMAYAB L R

Daha fazla say da irketin faaliyet yürüttü ü g da sektöründe aç k ara farklar daha s kl kla görülüyor. Bu durum birkaç ana güçlü oyuncunun bulundu u ki isel bak m ve temizlik ürünleri sektörlerinde daha az gerçekle iyor. Ancak bu kategorilerde de 2-3 puanl k pay farklar bile çok ciddi ciro rakamlar na denk geliyor. Dolay s yla bu farklar n da küçük veya kolayca kapat labilir farklar oldu u söylenemez.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.