Tehlike sinyalleri

Capital (Turkey) - - HAZIR GYM -

ner ma azalar açmak istiyoruz. Bunu yapabilmek için de önce Çin’de 3 ila 5 Ki l ma azas n açmam z laz m. Bundan sonra Çin’deki marka bilinirli imizi art rmak için çal aca z. Ondan sonra da büyük departman store’larda corner al p büyüyece iz.

Sizden sonra Çin’de ma aza açmak isteyen Türk markas oldu mu?

Çin’e ak ll olan erken giderse büyük para kazan r; oraya geç gidersen h zl rekabetin oldu u pazarda para kazanamazs n. Çin bugün yat - r m yapmak için en elveri li yer. Çin’de yat r m yapmak isteyenlerin iyi bir altyap s olmas laz m.

Bugün Çin’le birlikte yurtd nda kaç ma-

1 2 3 4

5 y l öncesinin fiyatlar yla bugünkü aras nda hiçbir fark yok. Böylesini hiç görmedim. Sektördeki kârlarda ciddi manada azalma var. Fiyatlar yerlerde sürünüyor. Rakip say s çok artt . Yerlilerin yan s ra bütün dünya devleri Türkiye’ye geldi. Türkiye’de 20’ye yak n erkek giyim markas var. Her AVM’de en az10-15 erkek markas var.

5 6

7

8

ma aza açmay planl yorsunuz?

Bu y l 20 yeni ma aza açaca z. u anda 15 ma azan n kontrat n imzalad k. Bunlara 5 tane daha ma aza ilave ediyoruz. Türkiye’de 225 olan ma aza say m z 245’e ç kacak. Yurtiçinde kendimize ait ma azalar aç yoruz ve kendimiz yönetiyoruz. Yurtd ndaysa Çin hariç i imizin büyük bir ço unlu unu franchise vererek götürüyoruz. Çin’de ise ortakl kla büyüyece iz.

Yurtiçi ve yurtd stratejilerinizin farkl olmas neden kaynaklan yor?

Sektörün en eskisi, en ya l s olan ki i durumunday m, a abeyim. Bu i e s f r kilometrede, 20 ya nda ba lad m. 70 ya na geldim, 50 y ld r Bana göre bu kadar marka kazanm yor. Pazarda çok ciddi s k nt lar var. Bundan sonra kârl l ktaki dü ü sürdürülemeyecek. Önümüzdeki 3-5 y lda erkek giyim markalar n n say s azalacak. 3 y l zarf nda çok ey de i ecek. Büyükler daha da büyüyecek. Küçükler yava yava pazardan çekilecek. Sektörde batanlar var. Daha da batacaklar, s k nt l duruma girenler olacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.