“HEDEFİMİZ HER YIL YÜZDE 20 BÜYÜMEK”

Capital (Turkey) - - HAZIR GYM -

l yoruz. Yeni bayilikler verece iz.

Yurtd nda yan ld n z, “Ke ke girmeseydik” dedi iniz pazar oldu mu?

u ana kadar yan ld m z bir yer olmad . Azerbaycan’da 6 ma aza açt k. Erbil’de ma azam z vard . Maalesef s k nt l dönemlerde kapatt k. M s r’daki ma azam z da kapatm t k. Buralar n düzelmesini bekliyoruz. S n r kom ular m zla terör biter, ikili ili kiler iyile irse çok daha iyi olur. ran’la ilgi durum düzeldi i takdirde Türkiye’nin en büyük pazar buras olacak. Cironuzun ne kadar yurtd ndan geliyor? Bizim u anda ciromuzun sadece yüzde 5’i d ma azalardan geliyor. Türkiye’deki di er haz r giyimcilerin yurtd cirolar da toplam cirolar n n yüzde 10-15’i de il. Ama yurtd nda olman n gelece i parlak. 5-10 y l içinde Türk markalar n n yurtd gelirlerinin büyük cirolara ula aca n tahmin ediyorum. Bu y l Türkiye’de pazar nas l? Bu y l, pazar olumsuz görmüyorum. 2014’ü Ki l olarak yüzde 22’ye yak n bir büyümeyle kapatt k. Ciromuz da 450 milyon TL oldu. 2015’i de asgari yüzde 20 büyümeyle kapataca m z umuyorum. 2015 seçim y l . Seçim y l daima erkek haz r giyimcilerin y l d r, çünkü seçimlerde erkek giyimcilerin sat lar yükselir. Y lba ndan itibaren çok ciddi stok da yapmaya ba lad k. Dolay s yla 2015’i iyi bir y l olarak görüyoruz, in allah yan lmay z.

Büyüme neden kaynakland ?

NOVASYON YAPTIK

Art k erkek haz r giyiminde kal pla m i yok. Bu nedenle kendimizi h zl de i imin ve inovasyonun içine soktuk. Her gün yeni bir renk yeni bir model ç karmak gerekiyor. 2 y l önce erkeklere k rm z ceketi bordo pantolonu giydiremezdiniz. Art k ye il renkte ceket sat yoruz. Bu yaz sar , k rm z , narçiçe i ceketler çok moda olacak.

YA ORTALAMASI 18’E DÜ TÜ

Son dönemde spor giyim inan lmaz sat l yor. Eskiden mü terilerimizin ya ortalamas 25’le ba l yordu. Son 2 y lda yapt m z de i imle u an ya ortalamam z 18’e kadar indi. Ancak bundan daha da a a inmeyece iz. Tak m elbisede kendimizi üst klasmana att k. Üst klasmanda gittikçe rakip say m z daha da azald .

YILDA 5 M LYON ÜRÜN

Ürünlerimizin fiyat ucuz olacak diye kaliteyi asla dü ürmüyoruz. Mü teri say m z her geçen gün art yor. Y lda 5 milyon adet mal sat yoruz. Her y l kendimize yüzde 20 büyümeyi öngördük. Geçen y l bunu gerçekle tirdik. Bu y lki hedefimiz de yüzde 20 büyümek. Yüzde 20 seviyesinde büyümek her y l satt m z ürün adedini 1 milyon adet art rmam z sa layacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.