“VER LERLE KARAR ALIRIM”

Capital (Turkey) - - L DERLER - N önemli prensibim adil olmak ve hak yememek. Bazen bu sebeple para kaybediyorum ama rahat uyuyorum. Babam brahim Bodur’un bana yaptı ı gibi ben de evladıma iyi ve itibarlı bir isim bırakmak için adil olmaya ve hak yememeye özen gösteriyorum. yi bir isi

hayatımda en önemli prensibim, i leri yakından takip etmek ve tüm payda larımızla her düzeyde ileti ime açık olmak. Örne in fabrikalarımızı, in aat projelerimizi, enerji tesislerimizi düzenli olarak ziyaret ederim. Tecrübelerim bana birebir takip edilen i lerin çok daha hızlı ve kaliteli sonuçlar do urdu unu gösterdi. Projelerin bulundu u yerlerde, yerel yöneticilerle, yöre halkıyla ve çalı anlarımızla kurulan yakın ileti im, i leri teknik ve sosyal tüm boyutlarıyla görmeye, daha hızlı, isabetli ve kar ılıklı yarar sa layan kararlar almaya imkan veriyor. Elbette bu derece yakından takip de çok çalı makla mümkün oluyor. Bu prensibin en büyük zorlu u, uzun çalı ma saatleri.

EMRE KURTTEPEL

/ GALATA BUSINESS ANGELS BA KANI hayatımda ‘bence’ kelimesini kullanmamak, kullanılmamasını sa lamak ve mevcut veriler do rultusunda kararlar almak en önemli prensibim diyebilirim. Çünkü i hayatında her seviyede yapılan en büyük hataların, yeterli ön çalı ma olmamasından kaynaklandı ını dü ünüyorum. Bugüne kadar bu prensibimin birçok faydasını gördüm: Verilen kararların çok daha isabetli olması, toplantı sürelerinin kısalması, payda lar arasında hedef birli inin yaratılması gibi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.