“ZAMAN PLANINI ÇOK T T Z YAPARIM”

Capital (Turkey) - - L DERLER -

emel prensibim insana de er vermektir. irket canlı bir varlık de ildir. Eli aya ı beyni yoktur. irketi irket yapan insandır. Yöneten, çalı an, tedarikçi, bayi, mü teri ne kadar katkı verirse irket o ölçüde geli ir. Bu nedenle insana de er verilmesi en temel prensibimdir.

Ekibimin tamamı aynı prensiplere odaklanmı olarak çalı ır. Onun için ba arılı oldu umuzu söyleyebilirim. Aslına bakarsanız, asıl ba arı ekibimize aittir ve ben sadece ekibin bir ferdi konumundayım.

AL HAYDAR BOZKURT

/ TOYOTA TÜRK YE PAZARLAMA CEO hayatındaki öncelikli prensibim, i leri tam zamanında veya öncesinde sonuçlandırmak ve mümkün oldu unca ertesi güne i bırakmamak. Burada kastetti im ‘i leri hızlı yapmak’ de il, zaman planını iyi yapmak. Çünkü ertelemek, ba arı kar ısındaki engellerin ba ında gelir. Ba arının artlarından biri de yaptı ınız i lerde fark yaratmanızdır. Bunun için yaptı ınız i e zaman ayırmalı, daha iyi nasıl yapaca ınızı dü ünmelisiniz. Ben hep öyle dü ünürüm: Pazartesi olunca hafta biter, ayın 15’i olunca ay, haziran olunca da yıl... Bu prensip sayesinde hem ba arılı bir i hayatım hem yo unlu uma ra men planlayabildi im bir sosyal hayatım var.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.