Koçta ’ n oyun plan

Capital (Turkey) - - YAPI MARKET -

Yap marketleri, son y llar n hareketli alanlar ndan biri. Yeni oyuncular n girdi i sektörde, ç - k lar da oldukça yo undu. Frans z Conforama, Avusturyal Baumax pazarda tutunamayan oyuncular. Türkiye’de ula t 240 bin metrekarelik ma aza büyüklü ü, yüzde 14’lük büyüme h z ve 1,2 milyar TL’lik cirosuyla sektöre liderlik eden irket ise Koçta . Koç Holding ve King Fisher joint venture’ olan Koçta , 21 ilde 44 ma azas yla, binlerce ki iden olu an ekosistemiyle ve yenilikçi hareketleriyle büyürken sektörü de dönü türüyor. Koçta Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, bu kadar yo un rekabette tüketicilerini yak ndan tan - yarak ba ar l olduklar n söylüyor. Koçta ’ n cirosunun yar s n n Koçta sadakat kartlar kullan - larak yap ld na dikkat çeken Özpamukçu, “Mü terinin art k Koçta ’a gitmeden karar vermeyeyim dedi i kategoriler iyice netle ti. Biz de ma azalar m - z mü terilerimize kolay al veri sa layacak ekilde yeniden tasarlad k” diyor.

Gelecek 5 y lda 60 ma azaya ula may hedeflediklerini belirten Özpamukçu, perakende de de i i-

1 2 3 4 5 6 7 8

2014, mücadele y l oldu. Dalgalanmalar perakende sektörünü çok etkiledi. Yüzde 14’e yak n büyüyerek iyi bir büyüme yakalad k. Ciroda 1,2 milyar TL’ye yakla t k. Yeni ma aza formatlar m zla al veri i kolayla t rd k. Gelecek 5 y lda 60 ma azay a ar z. 4 milyon Koçta sadakat kart olan mü terimiz, ciromuzun yar s n gerçekle tiriyor. 2015’te çift haneli ve yüzde 10’un üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. 3 ma aza açaca z. Sat n alma f rsatlar n her zaman inceleriz ama organik büyüyece iz. 2014’te online sat lar m z yüzde 45 artt . Bu y l yüzde 40’ n üzerinde büyüme hedefliyoruz. 5 y ll k perspektifte perakendedeki dönü ümde her zamanki gibi liderlik yapaca z.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.