“ELİMİZDE YÜKLÜ BİR AJANDA VAR”

Capital (Turkey) - - YAPI MARKET -

FORMATLAR

Elimizde çok yüklü bir ajanda var. Koçta yeni formatlar n olu turuyor. Halihaz rdaki büyük ma azalar m z yeni formata dönü ümü ya yor. Ma azalar n yenilenmesi, ürün gam n n var olan ma azalarda da olu turulmas ve yeni açaca m z ma azalar m z gündemimde. Bunlar ajandam n en önemli maddeleri.

TASARIM

Shop in shop’lar mü terinin çok daha rahat alg layabilece i ve dola abilece i ekilde tasarlan yor. Cironun önemli k sm n elde etti imiz banyo, mutfak, ayd nlatma, el aletleri, dekorasyon gibi kategorileri mü terinin daha yak n na getirmek, daha kolay ula abilmesini sa lamak ve ma aza içindeki hareket alan n geni letmek ilk hedefimizdi. Bunlar ma azan n giri alan na ve ma azan n göbe ine yerle tiriyoruz. Ma aza ç k na el aletleri bölümünü yerle tirdik. Kategorilerin yerle im planlar n gözden geçirip yeniden tasarlad k.

TRENDLER

Türk halk Avrupa’daki gibi hobi sahibi de il ama kendi badanas n da yapan çok ki i var. Avrupa’da i çili in çok yüksek olmas da bunda önemli bir etken. Kendin yap trendi çerçevesinden bak nca Avrupa’daki rasyolara daha gelemedik. Türkiye’de ya am hobiye vakit ay rmay zorla t r yor. Avrupal lar hobilerine daha fazla vakit ay rabiliyor. Bizde zaman darl sorunu var. Türkiye’de ba kas na yapt rmak hala daha çok tercih ediliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.