“5 YILDA 60 MAĞAZAYI AŞARIZ”

Capital (Turkey) - - YAPI MARKET -

Ayn zamanda Kategori Ma azac l Derne i’nin ba - kan s n z. Burada ne gibi geli meler var?

Kategori ma azac l dedi imizde tüm g da ve moda perakendesinin d ndaki alanlar kastediyoruz. Kozmetik, ev geli tirme, teknoloji, sinema, hobi, kitap, telekomünikasyon bu alanlar aras nda yer al yor. Bu pazar n büyüklü ü 25 milyar dolard . 2014’te yüzde 4 büyüme gerçekle -

YOL HAR TASI HAZIR

44 ma azam z var ve gelecek 5 y lda 60 ma azay a ar z diye hesapl yoruz. Çok kanall perakendecili in spesifik planlar haz rlanm vaziyette ve o yol haritas nda ilerliyoruz. Online taraf n geli imi devam edecek ama ayn zamanda mü teriyi tekille tirme, tan ma, o mü terinin ihtiyaçlar na göre hizmet üretmeyle ilgili çok daha önemli ve fark yaratan konular ya ayaca z. 5 y ll k perspektifte perakendedeki dönü ümde Koçta ’ n her zamanki gibi sektöründe liderlik yapaca n dü ünüyorum. Bu noktada art k sorumluluklar m z var. Yeni yap lar tasavvur edip ortaya koymak zorunday z. Koçta bu misyonunu ba ar yla götürüyor. 240 bin metrekareye ula an ma aza büyüklü ümüz ve 1,2 milyar TL olan ciromuzla da pazar lideriyiz.

NELER YAPACA IZ?

Ayr ca daha küçük yeni formatlar da gelecek. Tüketicinin kar s na daha önce olmad m z yepyeni formatlarla ç kmaya haz rlan yoruz. 7 tane Koçta Fix ma azam z var. Bunlar cadde ma azalar ve küçük metrekareli yeni format m z. 2015’te stanbul, Samsun ve Diyarbak r’da 3 büyük ma aza açma plan m z var. Ayr ca Bursa’daki büyük ma azam z da Bursa Anatolium’a ta yoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.