“ÇOK KANALLI PERAKENDECİLİK ÇOK ŞEYE GEBE”

Capital (Turkey) - - YAPI MARKET -

BÜYÜK DE M

Sektörde vizyon çal malar m zda öncelikli konumuz çok kanall perakendecilik. Dünyada da Amazon gibi öncülere, online ve offline kanal bir arada yapabilenlere bakt n zda çok h zl bir de i im var. Türkiye de bunu ya ayacak. Koçta ’ n bu konuda çok önemli yat r mlar var. Bunlar mü terilerimiz 2016’da ya ayarak deneyimleyecek. Çok kanall perakendecilik çok eye gebe. Perakende çok de i im geçirecek.

YEN DENEY MLER

Mü teriler cep telefonlar yla Koçta ’a nereden ba lan rsa ba lans n kesintisiz i lemlerini devam ettirebilecek. Hem al veri hem hizmet deneyimi ba tan a a yenilenecek. Teknolojinin geli imine ba l ürün gam da yenileniyor ama ürün gam nda çevre ve enerjiyle ilgili geli meler ürünlere daha çok yans yor. Ma aza çal anlar teknolojiyle daha ha ir ne ir olacak.

SOSYAL MEDYA

Sosyal medya al veri hayat m za daha fazla girecek. Sosyal medyadan ürün satmaya da ba lad k. Bu alanda önemli geli meler olacak. Sosyal medya arac l yla ula t m z mü teri kitlesine önce ürün tan t m ard ndan sat yap yoruz. Hizmetle kapan deneyimliyoruz. O i çok geli ecek.

AKILLI MEKAN ZMALAR

Yine teknolojiyle beraber ma aza içi uygulamalar söz konusu olacak. Online kanalda mü teriye öneriler sunabilen ak ll mekanizmalar devreye giriyor. Hangi ürünle hangi ürün beraber al n r? Tüketicilerin ald o ürünle birlikte tercih etti i renkler, desenler, ürün gamlar n sunabilen ak ll yaz l mlar devreye giriyor. Bunlar hem perakendenin hem tüketicinin hayat n de i tirecek ekilde geliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.