“Markamızı daha insanlaştıracağız”

Capital (Turkey) - - HEDEFLER - CEMAL I IK NURÇ N KOÇO LU / VODAFONE TÜRKİYE MARKA VE PAZARLAMA STRATEJİSİ DİREKTÖRÜ

KANAL SAYISI ARTTI

Farkl la ma stratejisi markalar n sosyal medyadaki kanal say s n da art rm durumda. Tüm Türkiye’yi hedefleyen markalar, sosyal medyada mutlaka Facebook ve Twitter gibi kanallarda bulunurken son dönemde Instagram, Foursquare, Linkedin, Vine gibi kullan c say - s n h zla art ran mecralar da tercih ediliyor. Media Markt Türkiye’nin Facebook, Twitter, Youtube, Foursquare, Google+, Instagram ve Vine olmak üzere toplam 7 farkl sosyal medya kanal bulunuyor.

Media Markt Pazarlama ve Kurumsal leti im Direktörü Nurçin Koço lu, “Yeni kanallara yat r m yapmay sevdi imiz için Vine’da yarat c i lere imza att k ve bu kanalda daha da e lenceli i ler yapmay sürdürece iz” diyor.

Markafoni de Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+, YouTube, Dailymotion, Vimeo ve izlesene.com olmak üzerinde 9 sosyal payla m ve video sitesinde aktif olarak yer al yor. Markafoni’nin Facebook sayfas nda 1 milyon 797 bin, Twitter’da ise 105 bin’i a k n takipçisi bulunuyor.

Markafoni Grup Pazarlama Genel Müdür Yard mc - s Murat Akda , “Facebook ve Twitter arac l yla kullan c lar m zla s cak ileti im kurup ödüllü yar malar düzenliyoruz. Instagram’daki 76 binin üzerindeki takipçimizle de kampanya ve moda trendlerini payla yoruz” diyor. Akda , Pinterest’te yer alan 86 board’la da 2 bin 200 takipçiye ula t klar n söylüyor.

YEREL A YATIRIMI

Markalar n hedef kitlelerinin farkl la mas kadar yurtd - nda farkl pazarlarda faaliyet göstermeleri de kanal say s n art r yor. THY Bas n Mü aviri Ali Genç, küresel bir marka olarak sosyal medyada Facebook, Twitter, G+ ve Youtube’un ana mecralar oldu unu ancak 2015’te Instagram, Foursquare, Linkedin, Vine, Pinterest gibi platformlarda da aktif olarak bulunacaklar n söylüyor. Genç, 2015’te yerel a larda da etkinliklerini art racaklar -

BİLGE ÇİFTÇİ

ARTIŞ YAKALADI

n belirterek “2015’te Rusya ve Ukrayna’da Vkontakte, Odnoklassniki, Çin’de ise Sina Weibo, Renren ve Youku gibi yerel sosyal medya platformlar nda varl m z güçlendirmeye devam edece iz” diyor.

2015’te sosyal medyada yerel a lara daha fazla yat r m yapacak bir di er marka da LC Waikiki olacak. Yurtd nda önemli say da ma azas olan LC Waikiki halihaz rda yurtd nda faaliyet gösterdi i 22 ülkeden 8’inde yerel dilde etkile im sa l yor. LC Waikiki Stratejik Planlama Direktörü brahim Ar t, önümüzdeki dönemde bu say y art racaklar n söylüyor. Ar t, “Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter ve LinkedIn ba ta olmak üzere önde gelen bütün mecralarda var z. Bunu sürdürmeye devam edece iz. Ayr ca baz ülkelerde lokal olarak daha çok kullan lan VK veya ODN gibi mecralar var. Buralarda da aktif olarak yer almaya devam edece iz” diyor.

YEN TRENDLER

2015’in önemli sosyal medya konular aras nda içerik pazarlama, sosyal ticaret ve cevaplama sürelerini k - saltmak bulunuyor. E lenceli yar malar, içerikler ve videolar haz rlamak, blog’larda etkinli i art rmak da öncelikli hedefler aras nda yer al yor. Özellikle Facebook organik eri imi azaltt için içerik pazarlama markalar n öncelikli konular aras nda bulunuyor. Bu nedenle markalar sosyal medyada daha yarat c ve etkile imli içerik üretmek zorunda kalacak.

Son 5 yıldır uyguladığımız sosyal medya stratejimiz sayesinde markamızın bilinirliğinin ötesinde tavsiye edilebilirliği gibi kritik iş sonuçlarında önemli artışlar kaydettik. 2015’te sosyal medyada markamızı daha insanlaştıracağız. Sosyal medyada tüketiciye yakın, samimi bir dilde iletişim kurabilen bir ton kullanacağız.

HANGİ KANALLAR?

Tüketicilerimizin sosyal medyada hayatlarını kolaylaştıracak içerikleri üretmeye devam edeceğiz. 2015’te de Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus ve Youtube kanallarını kullanmaya devam edeceğiz. Markamızı seven kitleler üzerinden iletişime geçeceğiz ve onların tavsiyeleri üzerinden marka güvenirliği yaratacağız.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.