“Snapchat ve Vine’da gençleri yakalayacağız”

Capital (Turkey) - - HEDEFLER - KEMAL ÖMERCİ / DeFACTO PAZARLAMA DİREKTÖRÜ

Mercedes-Benz Türk Pazarlama leti imi ve CRM Müdürü Gamze ulen de bu y l mevcut ve potansiyel mü terilerinin sosyal medya etkinliklerini daha fazla sat a yönlendirecek aksiyonlar yapacaklar n söylüyor. ulen, “2015’te sosyal medyada en önemli hedefimiz özel projeler, yar malar ve uygulamalarla daha önce yap lmam olan yaparak marka alg m z peki tirmek olacak” diyor.

Trendyol’un Kurucusu Demet Mutlu da sosyal medya hesaplar nda pazar günü yapt klar yar malar gelenek haline getirmeyi hedeflediklerini söylüyor. Mutlu, “Her pazar günü, Trendyol sosyal medya hesaplar nda ‘Pazar keyfi’ hashtag’iyle yar malar yap yoruz ve takipçilerimize hediyeler veriyoruz. Bunu bir gelenek haline getirmek istiyoruz” diyor.

Media Markt Pazarlama ve Kurumsal leti im Direktörü Nurçin Koço lu da 2015’te sosyal medyada e lenceli ve bilgi verici içerikler haz rlaman n önemli hedefleri aras nda oldu unu söylüyor.

Sosyal medyada cevaplama süresini k saltmak da öncelikli hedefler aras nda…Sosyal medyada ortalama cevaplama süresini 45 dakikan n alt na indiren THY ikayet yönetimi taraf nda da destekledi i dil adedini 2 kat na ç karmay hedefliyor. Ayr ca THY seyahat blo unu da güçlendirmeyi planl yor.

BÜTÇELER NE OLACAK?

Markalar sosyal medyaya ay rd klar bütçeleri aç klamasalar da bu alan n pazarlama bütçeleri içinde giderek artan bir paya sahip oldu u bir gerçek. 2015 trendleri de markalar n tan t m ve pazarlama bütçelerinin daha çok dijitale kayd n gösteriyor.

DeFacto Pazarlama Direktörü Kemal Ömerci, neredeyse tüm markalar n profile sahip oldu u Facebook’ta milyonlarca payla m aras nda öne ç kmak için sosyal medya reklamlar na ay rd klar bütçeyi art rd klar n söylüyor. Ömerci’nin verdi i bilgiye göre Defacto’nun sosyal medyaya ay rd bütçe geçen y la göre tam 3 kat artm durumda.

Anadolu Birlik Holding cra Kurulu Ba kan Yard mc s Oruç Baba nan da sosyal medyan n pazarlama bütçelerindeki pay n n artaca n söylüyor. Bu art n normal bütçe art lar paralelinde olmayaca n belirten nan, “Hedefimiz geçen y lki sosyal bütçemizi 4 kat na ç kararak toplam pazarlama bütçemizin yüzde 10’unu sosyal medyaya vermek” diyor. Teknosa Pazarlama Direktörü Cem Cemal I k da 2015’te sosyal medyaya ay rd klar bütçeyi geçen y la oranla yüzde 20 art rmay planlad klar n belirtiyor.

Sosyal medyan n dünyada bir numaral tan t m ve pazarlama arac haline gel-

İLK 10’DA

Socialbakers verilerine göre Facebook sayfa takipçi sayısı açısından hazır giyim sektöründe lideriz. Tüm sektörler sıralamasındaysa ilk 10’da yer alıyoruz. 2015’te de Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımıza aynı önemi vermeye devam ederken gençlerin ağırlıkta olduğu Snapchat ve Vine kampanyalarımızla da yeni nesli yakalamaya çalışacağız.

İYİ HİKAYE

Dijital dünyada da iyi hikayecilik çok önemli. Gerçek zamanlı pazarlama bu sene daha da önem kazandı. Sosyal medyada gündemini takip ederek ve gündeme uygun aksiyonlarla paylaşımlarımızı şekillendiriyoruz.

CEO İLETİŞİMİ

Sosyal medyada kurumsal iletişimimize ayırdığımız alan da gün geçtikçe büyüyor. CEO ve lider iletişimimiz bu yıl hız kazanan konular arasında yer alıyor. Video, sosyal medyada önem kazanıyor. Artık YouTube dışında farklı sosyal medya platformlarında paylaşılan videolar çok daha fazla kişiye ulaşıyor.

FARKLI MECRA

Bu yıl Twitter’da video yayınlamak ya da Vine, Instagram gibi farklı mecralarda da takipçilerimize videolarımızı ulaştırmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl etkileşimi oldukça yüksek olan bu kanallarda TV reklam filmlerimizi paylaşarak 1 milyon izlenmeye ulaştık. Blogger ve Influencer’larla işbirliği yaparak önemli işlere imza atacağız. di ini söyleyen Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri stiroti, 2015 için bir önceki y la oranla çok daha ciddi bir sosyal medya ileti im plan ve bütçesi haz rlad klar n belirtiyor. stiroti, “Outdoor, reklam ve tan t m bütçemizin yüzde 60’ n sosyal medya ve dijital pazarlamaya ay rd k” diyor.

Mercedes-Benz Türk Pazarlama leti imi ve CRM Müdürü Gamze ulen de dijital mecralar n toplam pazarlama bütçeleri içindeki pay n n son birkaç y ld r art göstermekte oldu unu söylüyor. ulen, “Bizimle etkile ime giren kitlenin yo un ilgisi ve artan sat a dönü üm oranlar nedeniyle 2015 y l nda da bu bütçe trendini sürdürece imizi söyleyebiliriz” diye konu uyor.

ORUÇ BABA NAN

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.