HANGİ YÖNTEMLER REVAÇTA?

Capital (Turkey) - - İNSAN KAYNAKLARI -

TANIDIK ETK S AZALIYOR

Bundan 10-15 yıl önce tanıdık vasıtasıyla i e alım daha yaygındı. Yıllar içinde bu faktörün yaygınlı ı azaldı. Bizler de irketlerin en uygun adaya ula ması konusunda sistemimizi geli tirdik, çe itlendirdik. Bugün i veren, ilanına gelebilen binlerce ba vuru arasında ihtiyacına göre filtreleme yapıyor, adayla video mülakat yapıyor, envanter uygulayabiliyor. Bütün bunları yüz yüze gelmeden, bilgisayar ba ında hallediyor.

SEKTÖRLERDE FARKLI MI?

Bili im, telekomünikasyon gibi teknolojiyle birebir ba lantılı sektör ve dijital pazarlama gibi i alanlarında, yo un i e alımların oldu u perakende, bankacılık gibi sektörlerde, çokuluslu irketlerde, insan kaynakları siteleri öne çıkıyor. Geleneksel medyanın yazıi leri tarafında, tanıdık yoluyla i bulma hakim ancak dijital tarafında internet siteleri tercih ediliyor.

TRENDLER NE YÖNDE?

Önümüzdeki dönemde, tek bir yöntem yerine, ihtiyaca göre birden fazla yöntemi birlikte kurgulayarak i verene sunabilen sistemlerin revaçta olaca ını dü ünüyoruz. Böyle bir güncel oran elimizde mevcut olmamakla birlikte dünyada da tanıdık vasıtasıyla alımların yo unlu u azaldı ını, teknolojik sistemlerin öne çıktı ını söyleyebiliriz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.