4 ŞİRKETİN STRATEJİSİ NASIL?

Capital (Turkey) - - İNSAN KAYNAKLARI -

AKBANK’TA TEKNO DÖNEM

Akbank K ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, unları söylüyor: “Teknolojinin geli mesiyle buradaki fırsatlardan da yararlanmaya ba ladık. Örne in, deneyimsiz alımlarda, video mülakat sistemini aktif olarak kullanmaya ba ladık. Teknoloji her sektörde oldu u üzere kaçınılmaz olarak i e alım süreçlerimizde de daha fazla yer tutacak. Online mülakat sistemi, video konferanslar, telefonlar üzerinden ‘Facetime’ gibi uygulamalarla mülakat süreçleri teknolojiyle daha entegre hale gelecek.”

VODAFONE KE FE ÇIKIYOR

Genç i e alımların büyük kısmını “Discover Genç Yetenek” programıyla yürüten Vodafone Türkiye’nin stratejisini, irketin icra kurulu ba kan yardımcısı Pınar Kalay anlatıyor: “Bu program sayesinde, yüksek potansiyele sahip genç yetenekleri bünyemize katıyor, onlara önemli bir tecrübe fırsatı tanıyoruz. Her yıl 5 bin gencimizin ba vurdu u programa ba vuruları, www.kariyer.net üzerinden alıyoruz. Süreçleri ba arıyla tamamlayan adaylarla bölüm yöneticilerimiz yetkinlik bazlı mülakat yapıyor.”

PEGASUS’TA NASIL?

Sosyal medya a larını yo un biçimde kullanan Pegasus’un K stratejisini irketin K Direktörü Didem Egeli özetliyor: “Sektör son derece hızlı büyüyen, dinamik bir yapıda. e alım sürecinde de bu dinamizme uyum sa layabilecek, kendisini sürekli geli tirmeye istekli adayları ailemize katmayı hedefliyoruz. Özellikle sosyal medya bu alanda oldukça yo un olarak kullanılan bir mecra haline geliyor. Aynı zamanda ki isel farklılıkları ve bünyeye de er katacak farklı, yaratıcı bakı açılarını getirecek profiller daha öne çıkacak diye dü ünüyoruz.”

TURKCELL’ N TAKT

Turkcell Grup K’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu çi Sezen’nin de erlendirmeleri öyle: “2015 itibarıyla global çalı ma gücünün yüzde 36’sını ve 2020 yılı itibarıyla da yüzde 75’ini Y ku a ı olu turacak. O nedenle gelecekte i e alım süreçlerinde köklü de i ikliklerin yapılmasına ihtiyaç duyulacak. Online ve inovatif i e alım yöntemlerinin devreye alınması kaçınılmaz. Biz de Turkcell olarak köklü de i iklikler yaptık. Online oyun, video i e alım gibi inovatif ve yeni nesil teknoloji i e alım yöntemlerini hayata geçirdik. De i en dinamikleri iyi analiz eden ve K uygulamalarını proaktif olarak hayata geçiren irketlerin ba arılı olaca ına inanıyoruz.”

Arçelik ise sosyal medyay ilk s raya koyuyor. Gerekçelerini Arçelik K Direktörü Buket Çelebiöven anlat yor:

“Yap lan ara t rmalara göre i arayanlar n yüzde 60’ ndan fazlas sosyal medyay i arama amac yla kullan yor. irketler için oldu u kadar adaylar için de bir referans kayna olan a lar, kar l kl etkile imin gerçekle ti i tek i e al m yöntemi diyebiliriz. Ayr ca pasif adaylara ula abilmek de di er avantaj .”

Borusan Holding ise bir K portaliyle anla mal olarak ilerliyor. Avantajlar n , Borusan Holding K Ba kan Semra Akman anlat yor: “Kulland m z kariyer portalinin mevcut altyap s n n ihtiyaçlar m z kar lar nitelikte olmas , kullan m kolayl ve geni bir aday veri taban , bizim için önem ta yor. Kapsaml filtreleme imkan tan mas , en güncel aday CV’lerini bulundurmas da bu yöntemin ba l ca avantajlar .”

Koçta K ve Endüstriyel li kiler Direktörü Aylin Yazgan yicik ise unlar söylüyor: “ nternet üzerinden ba vuru al yoruz. En büyük avantaj h zl , yayg n, kolay ula labilir ve tercih edilir olmas . CV’lerin kolay güncellenmesi de i e al mlarda h zl ve do ru de erlendirme yapmam z kolayla t r yor.”

GELECEKTE NASIL OLACAK?

Peki önümüzdeki dönemde nas l olacak? irketler en çok hangi yöntemlerle insan kayna na ula acak? Uzmanlara göre sosyal medyan n a rl giderek artacak ve hatta ilk s raya oturacak. Adecco Türkiye K Direktörü Akgül Can Beyhan, “Teknolojinin geli meye devam etmesi ve internetin hayat m zdaki etkisinin artmas yla birlikte i e al m ve i arama yöntemleri de geli ecektir” diyor ve ekliyor:

“Yeni ku akla birlikte i e al m ve yetenek yönetimi süreçleri farkl la acak. irketler sosyal medyay ve bloglar daha aktif kullanacak. Elden CV teslimi ve sadece referans yöntemine dayal i e al m süreçlerinin ortadan kalkaca n söylemek yanl olmayacakt r.”

Teknosa K Direktörü Revna Besler de sosyal medyan n daha etkin olaca n öngörüyor: “Yeni neslin vazgeçilmezi sosyal medya kanal yla uygulanacak yöntemler, aday seçimlerinde daha da a rl k kazanacak gibi görünüyor.”

Avivasa Emeklilik ve Hayat K Bölüm Yöneticisi Berna Belk s, unlar söylüyor:

“Kariyer portallerinin hayat m zda olmaya devam edece ini, ancak bu süreçlerin içinde daha fazla teknolojinin kullan laca n , videolu i görü me süreçlerinin daha çok yer alaca n öngörüyoruz.”

Migros K Direktörü Olcay Y lmaz’ n görü leri ise öyle: “Kariyer sitelerinin etkinli i yava yava dü ecek olmakla birlikte tamamen hayat m zdan ç kmas k sa vadede mümkün görünmüyor. Özellikle Y ku a ve sonras n irketlere kazand rabilmek aç s ndan sosyal medyadan daha fazla yararlanaca m z öngörüyoruz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.