PLANI

Capital (Turkey) - - ÖNETİM -

o u Holding Yönetim Kurulu Ba kan Ferit ahenk, 2 y l önce Ekonomist Dergisi’nin “Y l n nsan ” ödülüne lay k görülmü tü. Ama o ak am n kendisi için özel bir anlam daha vard . Ayn gün k z Defne de profesyonel i hayat ndaki ilk deneyimini ya am t . Törendeki konu mas na bu gururla ba layan ahenk, aile irketi olman n ve kurumsalla man n önemine de inmi ve unlar söylemi ti:

“Holding olarak kurumsalla maya çok önem veriyoruz. Amac m, k z ma yük olmayacak bir holding b rakmak. Ama ayn zamanda holdinge de yük olmayacak bir k z yeti tirmeye çal yorum.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.