AKFEN’İN 5 FORMÜLÜ

Capital (Turkey) - - AİLE ŞİRKETLERİ - Limak Holding Yönetim Kurulu Ba kanı Nihat Özdemir, ailenin ikinci ku ak üyeleriyle bir arada. HAMD AKIN

Ferit ahenk, yapt bu k sac k aç klamayla asl nda çok ey anlatm t . Özellikle bin bir emekle kurup büyüttü ü irketini, bir sonraki nesle nas l b rakaca n dü ünen kurucu patronlar için…

Belli ki ahenk, plan n yapm ve bu yolda ilerliyor. Peki di er patronlar nas l bir yol haritas çiziyor? lerini bir sonraki ku a a haz rlamak için neler yap yorlar? Yönetimsel olarak nas l dönü ümlere imza at yorlar? Türkiye’nin önde gelen patronlar na, hem irketlerini hem çocuklar n bu bulu maya nas l haz rlad klar n sorduk.

L MAK’TA EN ALTTAN BA LANIR

Limak Holding, Türkiye’nin önde gelen gruplar ndan. Kurucu ortaklar Nihat Özdemir ile Sezai Bacaks z’ n çocuklar farkl kademelerde irket yönetiminde. Holdingin yönetim kurulu ba kanl n ise halen Nihat Özdemir yap yor. “ irketi gelecek ku aklara ta yabilmek için önem verdi imiz konular n ba nda sürdürülebilirlik geliyor” diyen Özdemir, yar n haz rl klar n öyle anlat yor: “Yaz l anayasam z olmasa da Limak’ gelece e ta yacak kurumsalla mayla ilgili yat r m yap yoruz. u anda ikinci ku ak çok önemli görevler üstleniyor ve tamamen i in içinde. Bizim en büyük anslar m zdan biri, çocuklar n i i benimsemi olmas .”

Özdemir, ikinci ku ak üyelerin i e nas l dahil oldu unu ve uygulamalar öyle anlat yor: “K z m Ebru ve o lum Batuhan ile Sezai Bacaks z’ n o ullar Serhan ve Serdar, hem holdingin yönetim kurulunda hem belli gruplarla özel olarak ilgililer. Çocuklar Türkiye’de okudu, ard ndan ABD’de master yapt lar. Dönü te de irkette i e ba lad lar. Ancak i e en alttan ba la-

BA IMSIZ YAPILANMA

Akfen Holding olarak bütün irketlerimizi ba ımsız bir ekilde yapılandırma gayreti içindeyiz. Aksi takdirde birer aile irketi olarak kalmaya devam etseydik, çocuklarımın i leri çok zor olacaktı ve onlar bu irketi benden aldıkları yerden daha iyi bir yere ta ımak için çok daha fazla çalı acaklardı.

PROFESYONEL G B …

Holdingimizin stratejisi bellidir. irketlerimizin 200-300 yıl boyunca var olmalarını hedefliyoruz. Bizimle birlikte ölmelerine izin vermeyece iz. Bunu çocuklarıma hep söylüyorum. Bizler birer profesyonel gibi çalı aca ız. Zaten ideal olanı bir profesyonelin patron, bir patronun da bir profesyonel gibi çalı tı ı bir irkettir. d lar. ans m za bütün çocuklar i i benimsedi. Dolay - s yla gelip irkette en alt seviyede çal maya ba lad lar. Hiçbiri ‘Babama ba l çal ay m’ demedi. Biz de ‘Bunlar patron çocuklar d r, yönetim kurulu üyesi yapal m, Ankara’da oturtal m’ demedik. irkette ba lang çtan beri çal an 20’ye yak n arkada vard . Onlara ‘Bu çocuklar yeti tirin, i leri ö retin’ dedik. Çocuklar da bu süreçte irketi, devleti, özel sektörü, kamu sektörünü, bankalar tan d . Yapt m z i in içine girdiler ve ne oldu unu gördüler.”

YATA ’I NE BEKL YOR?

Halka aç lmak, birçok aile irketi için önemli bir kurumsalla ma ad m . 1976 y l nda kurulan Yata da bu önemli ad m atanlardan. irketin kurucular ndan Yavuz Altop, “1996’da halka açma konusunda ortaklar m ikna ettim ve sektörün halka aç lan ilk örne i Yata oldu. Bu tarihten itibaren kurumsalla man n mücadelesini verdik, hala mü-

AKFEN HOLD NG YÖNET M KURULU

BA KANI

ZORLAMA YOK

Akfen Holding’i hiçbir zaman çocuklarım bir gün irkette çalı acak dü üncesiyle yönetmedim. Çünkü ba ka i ler yapmayı isteyebilirlerdi. Ama ikisi de irkette çalı mayı tercih etti. kinci nesli ya amak istemedikleri bir hayata zorlamamak lazım. Böyle konularda birinci neslin esnek olması gerekiyor. kinci ku ak da biraz disiplinli olmalı.

HAYATTAYKEN OLMALI

Birinci ku ak hayattayken ikinci ku a ın yönetime geçmesi avantajlı. htiyaç oldu unda birinci ku a ın ikinci ku a a yardımcı olması önemli. kinci ku ak, bu süreçte kendini yönetime hazırlayabilir. Böyle bir yapı oldu unda en iyi CEO’nun aile bireyleri arasından çıkaca ı kanaatindeyim.

DENEY M PAYLA MAK

kinci ku a ın birinci ku a ı dinlemesi faydalı olacaktır. Bu açıdan kendimi çok anslı hissediyorum. Çocuklarım fırsat buldukça tecrübelerimden faydalanmaya çalı ıyor. Bu, son derece önemli bir durum. Çünkü bizler, yani birinci ku ak, i hayatımız boyunca ya ayarak, risk alarak, çok tecrübeler edindik.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.