GENÇ PATRONLAR NE DİYOR?

Capital (Turkey) - - AİLE ŞİRKETLERİ - YAVUZ ALTOP

cadelemiz sürüyor” diyor ve ekliyor:

“Kurumsalla ma, i i tamamen profesyonellere b - rakmak demek de ildir. Tam tersine kurumsall k, patronlar n i in ba nda olmas ve di er çal anlarla kolektif bir çal ma ruhu olu turmas n gerektirir. Aile anayasas üzerinde çal malar m z devam ediyor. Kurumsal i leyi i kurall hale getirerek daha sistemli bir yap ya geçece iz. Gelecek nesillerin haz rl anlam nda, ikinci ve üçüncü nesil aile üyelerinin yurtiçinde veya yurtd nda iyi bir e itim almalar na gayret gösteriyoruz. irketimize geldiklerinde icran n içinde alt kademelerden ba layarak yükselmelerini ve buradan da yönetim kuruluna gelmelerini arzu ediyoruz. Yeni ku ak üyelerimizin icran n içinde bilgi ve tecrübelerini art rmak için çal malar yla irketin di er çal anlar aras nda hiçbir ayr cal klar yoktur. Amirlerine ve yöneticilere rapor ve brifing verme durumundad rlar. Bizden sonra gelen ku a üst yönetime, irketin her bölümündeki faaliyetleri tam ö renerek gelmelerini arzu ediyoruz. Yeni ku aklara en önemli nasihatim bilmeden iyi yönetici olunmaz.”

“PATRON RKET DE L Z”

“Yabanc ortakl , mali ve hukuki denetimleri her y l yapt ran bir yap y olu turmu bir holdingiz. Bu süreci 10 y l önce ba latt k. Son 10 y ld r bize bir ‘patron irketi’ demek art k mümkün de il.” Orka Holding Yönetim Kurulu Ba kan Süleyman Orakç o lu, bunlar söylerken bu yap da “patron çocu u” kavram n n da yer almad n özetliyor. Zaten uygulamalar da bunu ispatlar nitelikte. Orakç o lu, irketini kendinden sonraya nas l haz rlad n öyle anlat yor:

“Bizden sonraki ku a n illaki bizim bünyemizde çal ma zorunlulu u yok. Onlar da kendi yeteneklerine göre bir e itim sürecinden geçiyor. Bizimle çal - may seçerlerse mevcut yap n n iç dengelerine ve yönetim hiyerar isine uymak zorundalar. Ayn di er çal - an arkada lar m z gibi... Çocuklardan bir ö renim süreci geçirmeden çok ey beklenmesi mümkün de il. hayat na ve yönetime haz rlan rken, onlara birtak m görevleri ve sorumluklar haz r olmadan vermek ilk ba ta iyilik gibi gözükse de sonradan onlar çok zorlayacakt r. Dolay s yla tüm arkada lar gibi onlar da bir oryantasyon sürecinden geçmeli, her eyi önce göz-

RÖNESANS’IN PLANI

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Ba kanı pek Ilıcak Kayaalp, gelece e nasıl hazırlandıklarını öyle anlatıyor: “Yönetimde, kurucumuz Dr. Erman Ilıcak, ben ve profesyonel bir kadromuz var. Kendimizi bir aile irketi olarak görmedik. Ancak i leyi i daha kurumsal bir yapıya oturtmak için çalı ıyoruz. Karar ve icra mekanizmalarımızı kural setlerine ba lıyoruz. 2’nci ku a ın dahil olmasına çok zaman var. Amacımız Rönesans’ın DNA’sını profesyonel yönetime odaklı olarak kurgulamak.”

HOROZ’DAK HAZIRLIK

Horoz Lojistik’in 3’üncü nesil patronu olan Taner Horoz, “yarın hazırlıklarını” öyle aktarıyor: “Babam, dedemin erken vefatıyla 12 ya ında i hayatına atılıp patron sorumlulu unu üstlenmi . Dolayısıyla liderlik, sorumluluk, giri imcilik gibi konularda 60 yıllık birikim geli tirmi . Ben de irket içinde farklı görevler alarak i in her yönünü tanımaya çalı tım. Bundan sonraki nesil olarak sadece bir kızım var. Kendisi 10 ya ında. Mesleki tercihi daha ileriki ya larında olacaktır. O dönemde irketimizde çalı mak isterse buna göre bir program belirlenir.” lemlemeli, haz r olunca sorumluluk almal lar. Biz bu kurumsal kültürü irketin DNA’s na yerle tirmi durumday z. Burada effaf, aç k bir yönetim sistemi uyguluyoruz ve ister istemez ba ar y destekleyen, ba ar s zl sorgulayan bir yap m z var. Bu effaf yap içinde de herkesin her eyi çok net görme ans var. Yeni ku ak da adaptasyon s ras nda bunu net ve rahat görebilecek.”

A LEN N ARKA BAHÇES DE L!

Esse Group Yönetim Kurulu Ba kan ve CEO’su Semih eftali, irket anayasas yla aile anayasas n n ayr olmas gerekti ini savunanlardan. “ irketler, yönetim olarak ailenin hakimiyetinde olmamal ” diyen eftali’nin gelecek haz rl klar ise öyle:

“Yönetim kurulunun ötesindeki kararlarda çok dikkatli olunmas gerekti ini dü ünüyorum. Örne in aile-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.