“ŞİRKETİM EMİN ELLERDE OLACAK”

Capital (Turkey) - - AİLE ŞİRKETLERİ - Kurumsal kültürümüz irketin tüm hücrelerine i lemi durumda. Güven bizim kurumsal kültürümüzün olmazsa olmazı. irkette çalı an aile bireylerimiz hiç de kısa olmayan bir hazırlık sürecinden geçerek bu noktaya geldi. Bu süreçte onlara verdi im her yeni so

nin gelini çok yetenekli, çok bilgiliyse yönetim kurulu ba kan da olabilir, CEO da. Yani demek istedi im, irketler ailelerin tekelinde olmamal . irketlerin kendi dinamikleri olmal . Örne in kendi çocuklar m tamamen özgür b rak yorum. sterlerse bu irkette çal r, isterlerse ba ka hayat kurarlar. Aksini biraz yapt r mc buluyorum. irketten ba ms z olarak aile üyelerinin çok iyi e itim almas gerekti ine inan yorum. Önce kendilerini yeti tirmeliler, sonra irkete haz rlanmalar söz konusu olmal . Çocuklara dair herhangi bir plan yürütmüyorum. Çünkü ben irket merkezli dü ünüyorum. Yani irket için ne do ruysa onu yap yorum. irketler, topluma mal olmu kurumlard r, ki isel de ildir. Yine de bizden sonraki ku ak irkette çal yorsa – ki benim k z m çal yor- do ru i lerde çal mas na yard mc olmakta ve kendisinin irkette çal an di er insanlarla ayn konumda oldu unu hat rlatmakta fayda var. unu unutmamak laz m: irketler ‘cooperation’d r, yani kooperatif gibidir. Belli bir grup insan n bir araya gelip bir amaç için çal mas önemli-

O ULLAR YÖNET MDE

Ferko n aat, bugün 25’inci yılında. ki o lum da aktif olarak yönetimde yer alıyor. Üniversite e itimleri sırasında hem yurtiçinde hem yurtdı ındaki farklı projelerde görevler alarak yetkinliklerini kanıtladıktan sonra yönetime geldiler. Aktif olarak i hayatında olmayaca ım dönemlerde irketimizin emin ellerde oldu unu bilece im.

GÜVEN FAKTÖRÜ

dir. irket patronun arka bahçesi de ildir. Patron sadece irketin hissedar d r.”

PEKYOL’UN V ZYONU

pekyol’un kurucusu Yalç n Ayayd n, irketinin gelece ini yenilikçilik ve de i im üzerine kurgulad n söylüyor. “Bugün 29’uncu y l m z ya yoruz. Benden sonra gelecek ku aklara belli tavsiyelerim oluyor. Yenilikçi olmak bunlar n ba nda geliyor” diyen Ayayd n, yar na nas l bir irket haz rlad n öyle aktar yor:

“Her gün kendimi nas l yenilerim, nas l geli tirebilirim diye bakar m. Yeni bir aç görebilmek, yeni bir duygu hissedebilmek için… De i imi hissetmek önemli nokta. irketimizde de ayn ekilde ilerliyoruz. Kurumsalla mak çok önemli ve kritik bir konu. Kurumsalla ma süreci içinde öncelikle organizasyon emas nda uluslararas bir standart benimsedik ve tüm yap m z buna göre kurguland . Departmanlar ve alt birimler olarak insan kaynaklar yap s ekillendi. Buna ba l olarak tüm departmanlar n bütçe kurgusu ve y ll k planlamalar hayata geçti.

Öte yandan e itim birinci önceli imiz. Ard ndan i in tüm detaylar yla aktar lmas , disiplin ve özverili çal ma geliyor. Genç ku aklar n e itimini tam manas yla tamamlamadan i hayat na ad m atmalar n önermiyorum. Bu nedenle mesleki e itim ve beraberinde destekleyici yabanc dil ve uzmanl k gerektiren konu ba - l klar nda haz r olduklar anda gelmeliler. Burada belli bir zaman k s tlamam z olmuyor. Gerekirse 10 y l gerekirse 20 y l sürsün, önemli olan e itimi tam olarak almak. Ard ndan irket kültürüne k sa zamanda adapte olarak k sa sürede i için kollar s van yor.”

FERKO N AAT YÖNET M KURULU

BA KANI

ADAPTASYON ÖNEML

Genç ku aklar i e dahil olduklarında kar ılıklı bir adaptasyon söz konusu. Gençlerin teknolojiyi kullanması birçok eyi de i tiriyor. Birinci ku a ın bilgi ve deneyimleriyle birle ince de gerçekten hem yenilenme hem büyüme hızınız artıyor. Uzun yıllardır bilgi ve tecrübelerine büyük önem verdi imiz profesyonel yönetici kadrosuyla çalı ıyoruz. Yöneticilerimizin yaratıcı dü ünmelerine fırsat sunan bir çalı ma ortamının sonsuz faydalarını gördüm. Çocuklarım da bu gelene i sürdürüyor.

YALÇIN AYAYDIN

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.