NASIL R? KURUMSALLAŞTILA

Capital (Turkey) - - AİLE ŞİRKETLERİ -

ODE’Y NASIL HAZIRLIYOR?

Ode Yal t m’ n kurucusu ve yönetim kurulu ba kan Orhan Turan, bir anlamda o lu ile irketini e zamanl büyüten i adamlar ndan. Turan, bu süreci ve gelece e dönük haz rl klar n anlat rken, özellikle kurumsalla man n alt n çiziyor:

“Ode’nin kurumsalla mas için uzun y llard r önemli ad mlar att k. Ode henüz ilk y llar nda olan bir irket iken o lum dünyaya geldi. Ode ile her gün adeta bir-

ECE’DEK S STEM

Ece Holding Yönetim Kurulu Ba kanı Erdem Çenesiz, kendi uygulamalarını öyle anlatıyor: “Tüm aile fertleri ve 18 ya ını a an varislerin imzaladı ı bir ortaklık anla masına sahibiz. Sanki bir ortakmı çasına hukuki bir ba ile i i yürütmeye çalı ıyoruz. Aile fertleri e itimleri süresince tüm tatillerde i yerlerimizde çalı ıyor. Alt kademelerden ba layan bu çalı ma rotasyona tabi tutuluyor. Her yıl ba ka bir alanda tecrübe ediniyorlar. Yeni ku a ın profesyonellere ba lı çalı ma olgunlu unu ö renmeleri gerekiyor.”

2’NC KU AK DEVREDE

Reysa Lojistik’in gelece e ili kin hazırlı ını yönetim kurulu ba kanı Durmu Döven anlatıyor: “Bir aile anayasamız yok. O lum Egemen Döven, e itiminden sonra yurtdı ı tecrübesi edinip grup irketlerimizde üst yönetime dahil oldu. Hem Reysa ’ın ba kanı hem bir baba olarak e itimin sürekli yenilenen bir süreç oldu unu, i hayatında ekip ruhunun çok önemli oldu unu aktarmaya çalı ıyorum. En önemli ö üt olarak ‘ inizi do ru yapınca ba arı kaçınılmazdır, ba arının anahtarı da çok çalı maktır’ diyorum.”

15 YIL ÖNCE BA LADI

Aile anayasasını 15 yıl önce hazırlayan Sun Grup’un yönetim kurulu ba kanı Sabri Ünlütürk, attıkları adımları öyle özetliyor: “Aile anayasamızda genç ku akların i e geli ini 5 yıl irket dı ında çalı ma olarak belirlemi tik. Bu süreçten sonra irkette görev alabiliyorlar. Yeni ku ak için yöneticilerimiz içinde kullandı ımız oryantasyon ve e itimlerimizi kullanaca ız. Genç ku aklar görev alaca ı birimin gerekliliklerini yerine getirebilecek yetkinli e sahip olmalı. Ayrıca mevcut ekiple uyumlu ve saygılı çalı ılmalı.”

ZADE’N N FORMÜLÜ

127 yıllık Helvacızade Gıda’nın yönetim kurulu ba kanı Tahir Büyükhelvacıgil, nasıl ilerlediklerini öyle anlatıyor: “Aile anayasamıza göre belli bir ya ta koltu u gençlere devrediyoruz. Devir planının en önemli a aması yeti tirme. Aileye dönük e itim, belli a amalardan olu uyor. Bunlar temel de erler, farkındalık, ki isel geli im, i e giri stratejileri ve liderlik e itimi. Genç ku ak mutlaka dı arıda bir i tecrübesi kazanmalı. Her yeni ku ak yöneticimizle ilgili, bir profesyonelimiz ö retim ve de erlendirme konusunda görevlendiriliyor.” likte büyüdü. Önce yurtiçi ve yurtd nda ald e itimlerle iyi bir altyap olu turdu. Ard ndan belirledi imiz yol haritas kapsam nda irketimizin yurtiçi ve yurtd operasyonlar nda önemli görevler üstlendi. Ode’nin yan s ra birçok uluslararas irkette staj yapt , çe itli görevlerde bulundu. 3 y ll k yurtd deneyiminin ard ndan, haz rland MBA e itimini tamamlad ktan sonra irketin ikinci jenerasyon lideri olarak göreve ba layacak. Belirli bir oryantasyon sürecinin ard ndan öncelikle de i ik birimlerde belirli sürelerde çal mas n planl yoruz. Sonras nda ise e itim ve i hayat nda edindi i uluslararas tecrübelerini Ode ile payla acak.

Benden sonraki ku a yönetime haz rlarken en çok önem verdi im konu, tüm birim ve operasyonlarla ilgili mutlaka bilgi birikiminin sa lanmas . Birçok farkl birim, departman, süreç ve i leyi in hakim oldu u bir irket yap s nda olan Ode’de, sorumluluklar n devredilmesi anlam nda bir yol haritas belirliyoruz. Bu süreçte ki ilerin iyi bir oryantasyon, payla m ve deneyim sürecinden geçmesini sa l yoruz.” MURAT OKAL N

STARPET’TE E T M ART

Akaryak t sektörünün önemli oyuncular ndan olan Starpet de bir aile irketi. Yönetim kurulu ba kan Mahfuz Okalin, yönetimi o lu Murat Okalin ve k z Hilal Okalin ile payla yor. irkette aileden toplam 17 ki i çal yor. “Erken ya ta i hayat na at lan ve 30 y lda birçok süreci görme f rsat ya ayan bir i adam olarak, ba ar mda en önemli faktörün de i imlere aç k olmak oldu unu söyleyebilirim. Ayr ca sab r, disiplin ve yenilikçi bak aç s i hayat nda ba ar y getiren çok önemli kavramlar” diyen Mahfuz Okalin, irketin gelecek nesillere nas l devredilece ini ve kurumsalla ma planlar n öyle aktar yor:

“Bir aile anayasas haz rl içindeyiz. Kendi içimizde bir anayasam z mevcut ancak irket prosedürüne rahatça entegre olacak sistem kuruyoruz. Ben yönetim kurulu ba kan olarak tüm bölümlerin i leyi iyle ilgileniyorum ve genç ku aklar yönetime haz rlamak amac yla onlar destekliyorum.” Ailenin genç ku a , kapsaml bir e itim ve deneyimin ard ndan irkete dahil oluyor. Herkes irkette çal maya ba lamadan önce e itimini tamamlamakla yükümlü. Okalin, yurtd deneyimi de zorunlu tuttuklar n söylüyor ve ekliyor: “Gençler sonras nda, farkl bir irkette i tecrübesi kazan yor ve daha sonra irketimizde çal abiliyor. irketimizde tepeden inme yönetici profiline izin vermiyoruz. Aile bireyleri de irketimizde kademe kademe yükselebiliyor.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.