ESSE İSMİNİ NASIL BULDUK?

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

AJANSLA ÇALI TIK

sim, bir markan n ilk imaj d r. Bunun bilincinde olarak isim seçme a amas bizim için çok önemli ve hassast . sim a amas nda dan manl k ald k. Halen çal maya devam etti imiz reklam ajans m z o günlerde bize dan manl k yap p çe itli marka isimleri önerdi.

NEDEN SEÇT K?

Esse, Latince’de ‘s’ harfinin okunu u olmas n n yan s ra farkl dillerde de ayn ekilde okunuyor. Bu, marka ismini seçmemizde çok önemli bir etken oldu. Yani dünya dillerinde ayn ekilde okunabilen bir kelime, bizim marka duru umuzla da çok örtü tü ünden ilk ve en önemli tercihimizdi.

MAJA ETK S

Markam z Esse, yaz l olarak sa dan sola veya soldan sa a ayn ekilde okunuyor. Bunu, dilin marka duru umuza önemli bir katk s olarak de erlendiriyoruz. Esse, kelime yap s n n yan s ra isim olarak da hem k sa hem ak lda kal c . Son olarak bizim için ki isel bir önemi de var. çinde e imin ve benim ba harflerimizi bar nd r yor.

GÜNÜMÜZDE NASIL?

Peki u anda nas l bir rüzgar esiyor? Uzmanlara göre yeni dönemde yarat c l k, özgünlük ve basitlik öne ç k yor. “ smin anlaml olmas na gerek yok” diyenler de hiç az de il. Zaten Yahoo, Google gibi dünyay kas p kavuran markalar n türetme kelimeler olmas da bunu ispatl yor. Markam Dan manl k Kurucu Orta Güven Borça, “Google dünyan n en ba ar l markalar ndan ve uydurma bir sözcük. Otomobil irketlerinin yeni alt markalar n n tamam uydurma isimler. Ama dünyan n her yerinde okunabilen basit kelimeler” diyor.

Goodjob Marka Dan manl Kurucu Orta Serhan Ok, rakiplerden ayr abilmenin önem kazand n vurguluyor: “Bunu yapman n ilk yolu da marka vaadini besleyen, stratejiden beslenen isimlere sahip olmak. Gittigidiyor.com, Hepsiburada.com, Tat gibi isimler buna iyi birer örnek. kinci yol ise bütünüyle anlams z ve hiç kullan lmam bir isim seçmektir. Morhipo ve Limango gibi.”

Marshall Strategy Ba kan ve CEO’su Philip Durbrow ise isimlendirmede birkaç yöntemin kullan ld n hat r- lat yor ve ekliyor: “En çok aile isimleri tercih ediliyor. Çünkü özel, ay r c ve korumal . Ayr ca anlam n uzun y llar muhafaza ediyor. Ford, Tesla, Heinz, Hilton gibi. K sa, tek heceli isimler kolay kullan m ve ak lda kalmas nedeniyle seçiliyor. Nike, Dell, Gap gibi… Önerici, anlaml isimler, hedeflenen imaj metafor yoluyla veriyor. Dünyan n en uzun nehrinden ad n alan Amazon.com’un, dünyan n en büyük irketi olmay hedeflemesi gibi. Twitter ise k sa ve küçük mesajla may ‘c v ldamakla’ anlat yor. Öte yandan sentetik dedi imiz uydurma isimler giderek art yor. Çünkü hem çok ay r c hem benzersizler.”

DO RU FORMÜL VAR MI?

Uzmanlara göre marka isimlendirmesinde “ba ar garantili” tek bir formül yok. Ama “olmazsa olmazlar” var. lk amaç, hat rlanmak. Dolay s yla bulunan ismin ak lda kalmas , foneti i, yaratt alg gibi çok say da kriterin harmanlanmas gerekiyor. Sabanc Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Ö retim Üyesi Cüneyt Evirgen, u noktalar n alt n çiziyor:

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.