MOBİLYANIN İKİ OYUNCUSU NE YAPTI?

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

“Dikkate al nmas gereken belli kriterler var. Bunlar hat rlanabilir olmas , görünce tan nabilmesi, anlaml l k kriteri, yani önerici ve anlat c olmas ... Hem kolay yaz lmas hem kolay okunmas önemli. Okunurken ürünü hat rlatan seslerin kullan lmas , yani yans ma sesler markan n hat rlanmas n kolayla t r yor. Schweppes gibi… Ayr ca marka ismi bulunurken yerel kal nmamas , marka isminin hukuken korunma gücü ve farkl co rafyalara transfer edilebilirli i de dikkate al nmal .”

Markam Dan manl k Kurucu Orta Güven Borça ise u noktalara vurgu yap yor: “Bulunacak ismin, markan n sa lad vaadi veya markan n ki ili ini sembolize edebilmesi önemli. Günümüzde tescil öylesine zorla t ki tescili geçebilen bir isim bulmak her eyden önemli.”

Dünyaca ünlü pazarlama gurusu Al Ries ise “Önce strateji sonra isim gelir” diyor ve öyle devam ediyor: “E er tüketici isminizi hat rlam yorsa demek ki iyi bir marka isminiz yok demektir. Peki bir ismi hat rlanabilir yapan nedir? smin k sa, basit, kolay söylenebilir olmas önemlidir. Procter&Gamble’ örnek alal m. 1 milyar dolar n üzerinde ciro yapan 25 markas var. Marka isimlerinin ortalama uzunlu u ise sadece 5 harf.”

FONET E D KKAT!

Fonetik ve telaffuz ise en kritik faktörlerden. Çünkü markan n ak lda kalmas ancak “anla lmas ” ile mümkün. Pazarlama ve marka dan man Murat aylan, dikkat edilmesi gerekenleri öyle s ral yor:

“ yi ismin telaffuzu kolay olmal d r. Kula a ho gelmeli, kolay anla l r olmal , yaz lmas kolay olmal . Mümkünse sesli ve sessiz harflerin yan yana gelmesinden olu mal . Ayr ca ilginç, çarp c ve dikkat çekici ol-

ENZA NASIL DO DU?

Yata Grup Genel Müdürü Nuri Özta k n, Enza’n n yarat lma sürecini öyle aktar yor: “Enza ismini belirlerken, öncelikli olarak mobilyada talyan kültürünü ve tasar m anlay n yans tabilecek bir kelime olmas na, okunmas ve yaz lmas n n kolay olmas na dikkat ettik. K sa ve ak lda kal c olmas önemliydi. Logomuzda parantez kulland k. Bizim için parantezin anlam büyük. Hayat içine alan parantezin anlam , insanlar n hayat n n her an ndaki hayallerini ve ya am tarz n kapsad n ifade ediyor.”

ST KBAL’ N S M BABASI

stikbal markas n n isim babas ise Cemal Usta… Markan n do u unu, Boydak Holding Reklam ve Halkla li kiler Müdürü Murtaza Durmu anlat yor: “ stikbal markas n n ad Mustafa ve Sami Boydak’ n mobilya ustalar Cemal Usta taraf ndan verildi. Cemal Usta, iki karde in giri kenliklerini takdir ederek ‘Sizin istikbaliniz çok parlak, firman z n ismini stikbal koyun’ demesiyle marka do mu oldu. stikbal, anlam itibar yla yükseli i de ifade ediyor.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.