NASIL YARATILDILAR?

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA - Pazarlama gurusu Al Ries, s k yap lan hatalar s ral yor: “En büyük hata, var olan marka isminin yeni kategorilerde de kullan lmas d r. Dokunmatik ekranl ak ll telefonlar ele alal m. Sony, Nokia, Motorola gibi devler bu yeni nesil telefonlarda mevcut m

GELCEKTE NE OLACAK?

öyle özetliyor: “Alfemo ismi, marka dan manlar ve global kreatif ajanslar e li inde geni çapl bir çal ma sonucu ortaya ç kt . Söylemesi kolay, ak lda kal c ve taklit edilmesi zor bir kombinasyon yakalad k. Alfemo, dünyaya aç lma hedefleri do rultusunda tüm dillerde kolayca söylenebilen ve Türkçeye de yabanc olmayan ve bu konuda makalelere konu olmu bir marka haline geldi.”

GELECEKTE NASIL OLACAK?

Peki gelecekte nas l olacak? Uzmanlara göre sadelik, basitlik ve ak lda kal c l k, gelece e de damgas n vuracak. Ba ka bir trend ise uydurma veya türetilmi isimlerin giderek artacak olmas . New York Üniversitesi Pazarlama ve Psikoloji Profesörü Adam Alter, “As l sorun neredeyse kap lmam isim kalmad ” diyor ve irketlerin gelecekte yeni isim üretmek konusunda daha çok çal mas gerekti ini vurguluyor.

Naming House Marka simlendirme Ofisi Kurucusu Duygu Philips, daha küresel isimlerin öne ç kaca n öngörüyor ve ekliyor:

“Türkiye için konu ursak bence tüm diller i in içinde olacak. Çünkü art k markalar global yar yor. Tamamen ngilizce olmal demiyorum ama farkl dillerden yola ç karak yarat lan ‘icat edilmi ’, anlam olmayan ama bir kökten gelerek ve içindeki seslerle baz ça r mlar yaratan isimler ba ar l olacak. Bu tarz isimler daha çok ortaya ç kacak.”

YEMEKSEPET NASIL DO DU?

Yemeksepeti.com’un kurucusu ve CEO’su Nevzat Ayd n, nas l isim bulduklar n öyle anlat yor: “Projemizi 15 y l önce hayata geçirdik. sim için san r m tüm sözlü ü ba tan sona taram md r. Yapt m z i i anlatan, içinde yemek kelimesi geçen, sevimli, büyük ünlü, küçük ünlü uyumu kural na uyan ve içinde Türkçe karakter geçmeyen bir isim oldu u için Yemeksepeti’nde karar verdik.”

BAT K’ N TERC H

Haz r giyim markas Batik’in ismi “kuma boyama” anlam na geliyor. Genel müdürü Emre Ziyal, neden bu ismi seçtiklerini öyle özetliyor: “Türkçe olmas , kolay okunmas , ak lda kalmas , yapt m z i le özde le mesi ve mutluluk ifade etmesi gibi konular üzerinde durduk. Evrensel bir kullan m olmas da uzun vadede de bizim için avantajl yd . Anlam da i imizle ilgili. Moday , kaliteyi, çok renklili i, sanat , ne eyi ça r t r yor.”

PEKYOL HAYAL MD

pekyol’un kurucusu Yalç n Ayayd n ise isimlendirme maceras n öyle anlat yor: “Ben Mardinliyim. lkokul, ortaokul ve liseyi Mardin’de okudum. Tarihi ticaret yolu pek Yolu beni her zaman etkilemi tir. Do du um, büyüdü üm topraklardan geçmesi benim için ayr ca çok önemliydi. Bu yüzden bir gün kendi markam kurarsam ismini pekyol koyaca m derdim. Öyle de yapt m.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.