UZMANLAR NE DİYOR?

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

mal . Aviva, Bonus, Google, Yahoo gibi…”

Marka alg s na direkt etki eden harfler de var. O, S, T, A, K gibi harflerle olu turulan marka isimleri hem güçlü hem ak lda kal c oldu u için uzmanlara göre daha avantajl . Sabanc Üniversitesi’nden Cüneyt Evirgen u noktalar n alt n çiziyor:

“Yurtd nda yap lan bir ara t rma, harfler konusunda ilginç veriler ortaya koyuyor. Markan n ad S veya C ile ba l yorsa tüketicide daha romantik ve yumu ak bir alg olu uyor. Hatta tüketicilerin, isminde sert sessiz geçen tuvalet ka tlar n n daha sert oldu unu ifade etti ine dair bir ara t rma bile var.”

1997’de do an mobilya markas Alfemo’nun ismi de bu kriterler dikkate al narak olu turulmu . Alfemo Pazarlama Müdürü Süleyman Zoral, ya ad klar süreci

SÖYLEN ÖNEM

New York Üniversitesi Pazarlama ve Psikoloji Profesörü Adam Alter, isim seçerken baz temel kurallar oldu unu söylüyor: “Öncelikle rahat telaffuz edilmeli. E er isim çok karma ksa hat rlanmas da zorla yor. kincisi, markan n ismi ve sesleni i yapt n z i e uygun olmal . Örne in Zoltrex bir ilaç ad gibidir. Baloomba ise bir oyuncak markas gibi. Dolay s yla Baloomba ad nda bir ilaç ad çok mant kl olmayacakt r. Üçüncüsü, sert sesler daha güçlü ve dominant bir alg olu turur. Buna göre isim belirlenmeli.”

EN BÜYÜK HATALAR

Arzu Uluda Elazı ,

Vitra adının seramik ürünlerini

ça rı tıracak bir marka adı bulma

hedefiyle düzenlenen bir

yarı mayla seçildi ini söylüyor

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.