CEO’LAR DAHA SIK İŞTEN ATILIYOR

Capital (Turkey) - - YENİ DÖNEM -

Otoriter lider olmanın eskisine göre artık daha zor oldu unu söylüyorsunuz. Bu, i dünyası için de geçerli mi?

T BAR SORUNU

Kitabımda istatistikler net ekilde gösteriyor ki CEO sirkülasyon oranı büyük irketlerde oldukça artmı durumda. Buradan yola çıkarak CEO’ların artık daha sık i lerinden atıldı ını söylememiz mümkün. CEO’ların itibarlarına yönelik sorunlar daha fazla gündemde kalmaya ba ladı diyebiliriz.

KISITLI CEO

Bunun yanında artık CEO’lar güç kullanmak konusunda kendilerini biraz daha kısıtlıyor. Sonuçta hiperrekabetin ya andı ı bir dünyada ya ıyoruz. Aynı zamanda insanların beklentilerinin de oldukça yüksek oldu u bir dönemden geçiyoruz. CEO’ların çalı anlarıyla, mü terileriyle, tedarikçileriyle, hükümetle, regülatörlerle, medyayla olan ili kisi son derece de i mi durumda.

L M TL GÜÇ

CEO’lar artık öyle bir çevrede ya ıyor ki eskiden sahip oldukları herkesi zorlayabilen güçleri oldukça limitli. Okuyucularınıza yanlı bir mesaj da vermek istemem. CEO’ların gücü bitti demiyorum. Ancak güçleri artık daha sınırlı. Aynı zamanda CEO’ların i leri de geçmi e göre daha fazla risk altında. 36,3 olurken, geri kalan yüzde 99’undaki dü ü yüzde 11,6’da kald . Chicago Üniversitesi’nden Steven Kaplan da yüzde 1’in 2007’de toplam gelirden yüzde 23,5 pay al rken, 2009 y l nda yüzde 17,6 pay ald n söylüyor. Gelir Hizmetleri’nin aç klamalar ise daha da çarp c . Buna göre bu son krizde en fazla gelire sahip olan kesim, en fazla yara alan kesim oldu. 1 milyon dolar n üzerinde para kazanan Amerikal lar n toplam geliri 2007-2009 y llar aras nda yüzde 50 oran nda erimi durumda. 50 bin dolar kazananlar n gelirleri ise bu süre içinde sadece yüzde 2 eridi. Bu da gösteriyor ki Amerika’n n en zengin ailelerinden baz lar n n son kriz son-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.