YENİ TİP LİDERİN ÖZELLİKLERİ

Capital (Turkey) - - YENİ DÖNEM -

ras nda gelirlerinde önemli oranda bir dü ü oldu. Bu da onlar n ekonomik güçlerinde bir sars nt ya yol açt . irketler dünyas na bu nas l yans d peki? Sonuçta ki isel gelir ve servet gücün tek kayna de il. Büyük irketlerin ba nda olan liderlerin ço unun “basitçe zengin” olan ki ilerden çok daha fazla gücü var. Bugünlerde irketin ba ndaki isimler öncekinden çok daha fazla para kazan yor. Ancak bu isimlerin sirkülasyon oran da epey artm durumda. Bir CEO’nun i te kalma süresinde inan lmaz büyük bir de i im var.

Ayr ca irketler marka facialar konusunda da art k daha fazla k r lgan. Bu tür olaylar eskisine göre itibarlar na, gelirlerine daha büyük etki ediyor. Bir ara t rmaya göre böyle bir felaketin sa lam bir markan n ba na gelme riski son 20 y lda yüzde 20’den yüzde 82’ye yükselmi durumda. BP, Tiger Woods ve Rupert Murdoch’ n neredeyse bir gecede servetlerinin yok olma noktas na gelmesi de buna iyi bir örnek diye dü ünüyorum.

Gücün do uya kaymas ndan da bahsediyorsunuz. Ekonomik anlamda güçteki bu co - rafi yay lmay nas l yorumluyorsunuz?

Evet, i dünyas nda gücün yay l m yla ilgili de önemli bir de i im söz konusu. O da daha az geli mi ülkelerden gelen en çok uluslar n, dünyan n baz büyük irketlerini ele geçir-

Güçteki tüm bu de i imler ı ı ında yeni lider tipi nasıl olacak?

GEL P GEÇ C KAVRAMLARA D KKAT

lk önce güçteki de i imi iyi anlamaları ve ne tür kısıtların oldu unu iyi görmeleri gerekiyor. kincisi CEO’ların ofis ve irketlerinin büyüklü ü ya da ne kadar güçlü olduklarıyla ilgili her türlü söyleme kulaklarını tıkamaları, bunlara kendilerini kaptırmamaları gerekli. Çünkü bunun gelip geçici olaca ını bilecek kadar akıllı olmalılar.

ODAK GEN OLMALI

Çevresel görü lerini kaybetmemek konusunda da çok dikkatli olmaları gerekli. Kendilerine, irketlerine yönelik meydan okumalar onların bakmadıkları yerlerden gelecektir. Buna hazırlıklı olmaları ve bu nedenle sadece önlerine de il çevrelerine bakmaları art.

KISITLAYICILAR ÖNEML

irketler ço u zaman farklı öncelikleri olan hisse sahipleri nedeniyle paralize olabiliyor. irketlerde sıklıkla bölünmü yönetim grupları da ortaya çıkıyor. Bunlar birbirleriyle çatı abiliyor. irketler ço u zaman fonlayıcıları ya da bankalar tarafından da kısıtlanabiliyor. Bu da kararların geç, yanlı verilmesine ya da efektif olmamasına neden olabiliyor. Buna da dikkat etmeleri gerekli.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.