Ücret alınan kalem sayısı artar mı?

Capital (Turkey) - - ÜCRET& KOMİSYON -

YARATICILI A Z N YOK

Yeni düzenlemeler, temelde uygulanan komisyonlar düzenleyerek kurala ba l yor ve 20 kalem içinde s n fl yor. Dolay s yla bankalar n, komisyon geliri konusundaki yarat c l klar n da s n rl yor. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ate , “BDDK, hangi hizmetten ücret ve komisyon al naca konusunda karar ald . Kalemlerin say s n n artmas mümkün de il, burada de i im olmaz” diyor.

BU ÖLÇEKLE DE MEZ

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici de ayn fikirde. “Ücret al nan kalem say s artmaz. Temel bankac l k ürünleri belli, ancak ülke ekonomisinde yeni ihtiyaçlar do ar, onlara yönelik bankac l k hizmeti olu ursa yeni kalemler gelir. komisyonlara gelen bu son düzenlemenin 2014 y l son çeyre ine 400 milyon TL eksi etki yapt n tahmin ediyor. Birli e göre 2015 y l ndaysa bu etki, 2-3 milyar TL düzeyinde olacak.

BankPozitif Kredi ve Kalk nma Bankas Yönetim Kurulu Ba kan ve CEO’su Hasan Akçakayal o lu, 2014’te zarar n sektörün ubele mesiyle dengelendi ini dü ünüyor, “2014’te sektörün ube say s 1.100 adet artt . Bu ubeler, komisyon ve hizmet geliri üretiyor” diyor.

Peki hangi bankalar, bu zarar daha yüksek oranlarla ödeyecek? Burada kamu bankalar yla özel bankalar aras nda bir fark ortaya ç k yor. Yat r m Finansman Analisti Ahmet Emre K l nç, “Kamu bankalar n n Geçmi te d ticaret yap lmas yla ücret listesine d ticaret dosya masraf n n eklenmesi gibi geli melerden bahsediyorum. Ancak u anki resimde, ekonomimizin boyutu ve bankac l k i leyi iyle yeni ücretler gelmez” eklinde konu uyor.

YEN DÜZENLEME GELEB L R

Bankac l k uzmanlar ise uyar yor: Özellikle bireysel bankac l k alan nda al nan ücret ve komisyonlarda baz kalemlere daha k s tlama getirilebilir. Dan manlara göre bankalar n tüm mü teri segmentlerine yönelik hem adil hem effaf bir ücret ve komisyon politikas izlemelerine yönelik yeni düzenlemeler gelebilir. Hatta uzmanlar ücret ve komisyon kalemlerinde adet baz nda azalma da bekliyor. bilançolar nda ücret ve komisyon gelirlerinin toplam gelirler içindeki pay az, yüzde 12-13 olarak görülüyor. Özel büyük ölçekli bankalar n ise ücret ve komisyon gelirleri, toplam gelirlerinin ortalama yüzde 20-25’ini olu turuyor. Ayr ca kamu bankalar n n kredi kart portföyü de özel bankalarla k yaslanamayacak kadar küçük. Bu nedenlerle özel bankalar, bu düzenlemeden daha fazla etkilenecek” eklinde görü bildiriyor.

Ümit Leblebici de kredi kart mü terisi ve tüketici kredileri daha yüksek olan bankalar n daha fazla etkilenece inin alt n çiziyor.

Zaten 2014 sonu verileri de bunu ortaya koyuyor. Halka aç k büyük özel bankalardan Garanti Bankas , 2013 y l nda ücret ve komisyonlarda y ll k yüzde 30 büyüme yakalarken 2014 sonunda bu oran yüzde 12,8’e geriledi. Ayn ekilde Akbank’ta da ücret ve komisyon gelirlerinde y ll k de i im, 2012’den 2013’e yüzde 24,7 iken 2013’ten 2014’e büyüme yüzde 9’la s n rl kald . Akbank’ n ücret ve komisyon gelirleri son çeyrekte bir önceki çeyre e göre de yüzde 6 darald . Bankas ’nda da 2014 y l ücret ve komisyon gelirleri bir y l önceye kadar sadece yüzde 4,4 art gösterdi.

SEKTÖRÜN ZARARI FAZLA

Bankalar, 2015 y l nda bu düzenleme sonucu yazacaklar zararlar aç klamakta çekimser davran yor. Örne in Leblebici, “Rakam söylemeyeyim. Ama küçük olmayan bir miktarda zarar m z oldu. Bilançomuzda kurumsal, bireysel ve KOB bankac l e da l yor. O nedenle etki daha az olacak. Biz bunu yönetmeye çal yoruz. Ama ilk 9-10 bankaya etkisi daha fazla olur” diye konu uyor.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ate ise al nan tedbirlerin hem faiz üzerinde hem

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.