“Kobi ve ticari bankacılık kurtaracak”

Capital (Turkey) - - ÜCRET& KOMİSYON - TUNÇ AKYURT / PEPPERS&ROGERS YÖNET C ORTAK

ETK S NE OLUR?

Bankalar n 2015’te bireysel bankac l k ve kredi kartlar ndaki kay plar n , KOB ve ticari bankac l ktaki mü teri büyümesi ve derinle mesi sonucunda elde edecekleri ekstra ücret ve komisyonlarla kompanse edeceklerini tahmin ediyoruz. Bu nedenle toplam etkinin tüm gelirler içinde yüzde 2-3 seviyesini a mayaca n tahmin ediyoruz. Bilançosunun a rl kl k sm n , bireysel bankac l k ve kredi kartlar n n olu turdu u baz orta ölçekli bankalar, düzenlemeler sonras odaklanmalar n KOB ve ticari tarafa yönlendirdi. Büyük bankalar aras nda da reklam ve pazarlama yat r mlar , daha çok KOB ve ticari segmente yönelik yap l yor.

NE YAPILAB L R?

Bankalar bu yükü bankasürans ve yat r m fonlar gibi di er farkl komisyon kalemlerine odaklanarak telafi edebilecek. Ayr ca aktif bireysel bankac l k mü teri tabanlar n art rabilir ve bu mü terilerde derinle meye giderek hem krediler hem mevduat ve yat r m hem de ödemeler alan nda aktif ürün sahipli ine ula abilirlerse verimlilik ve kârl l k aç s ndan çok do ru bir hamle yaparlar. Son olarak ücret ve komisyonlar n ve tüm ürünlerin birbirine benzedi i günümüzde bankalar n yapmas gereken en önemli önlemlerden biri de “mü teri deneyimine” odaklanmak. Bu konuda yat r m yaparak hem verimli hem sad k bir mü teri taban na ula maya çal mal lar. yükselece ini vurgulayan yönetici, Garanti Bankas , Akbank, Bankas ve Yap Kredi’den olu an ilk 4 özel banka için zararlar n bu y l 400 ila 600 milyon TL aras nda olabilece ini tahmin ediyor.

Zaten bu y l sektör genelinde ücret ve komisyon gelirlerinin toplam gelirlere pay n n da gerilemesi bekleniyor. Peppers&Rogers Grubu Avrupa Orta Do u ve Afrika Bölgesi Finansal Hizmetlerden Sorumlu Yönetici Orta Tunç Akyurt, “Son 5 y lda bu pay yüzde 23’ten yüzde 25’e yükselmi ti. Ama bu y l, özellikle konut ve tüketici kredisi gibi kredilerle beraber al nan dosya ve hizmet ücretlerine getirilen k s tlamalarla kredi kartlar taraf ndaki ücret ve komisyonlara getirilen k s tlamalar nedeniyle gelir azalacak. Bu nedenle pay n, 2015 özelinde yüzde 23’e gerileyece ini tahmin ediyoruz” diyor.

GEL R YÜZDE 7-8 BÜYÜR MÜ?

Sektör genelinde ücret ve komisyon gelirlerinin y ll k büyümesi de 2014’te yava lad . ABank Perakende Bankac l k Da t m Kanallar Sat ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s zzet Metcan, sektörün faiz d gelir kaleminde 2013 y l n yüzde 16’l k büyümeyle kaparken bu rakam n 2014 sonunda yüzde 14,6’ya indi ini belirtiyor.

Halka aç k bankalar, bu y l için ücret ve komisyon gelirlerinde büyüme tahminlerini de temkinli veriyor. Yat r m Finansman Analisti Ahmet Emre K l nç, bu y l tüm sektörde ücret ve komisyon gelirlerinde sadece yüzde 7-8 band nda bir büyüme olaca n aç kl yor. K l nç, “Son 2 y la kadar sektörde bireysel kredi art yla ücret ve komisyon gelirleri art çok yak n gidiyordu. Ancak regülasyon etkileriyle bu y l kredilerin yüzde 15-17 büyümesi halinde ücret ve komisyon gelirleri yar yar ya büyüyecek. Bankalar n kendilerinin aç klad beklentiler de yüzde 10 civar nda. Sadece Garanti Bankas , bu kalemde ‘sabit kal r’ beklentisinde bulundu. Bu y l ücret ve komisyon geliri art beklentisini Akbank yüzde 5-7, Halkbank yüzde 10, Bankas yüzde 7-8 ve Yap Kredi de yüzde 10 olarak aç kl yor” diyor.

Hasan Akçakayal o lu ise daha olumlu bak yor ve sektörde 2015’te ücret ve komisyon gelirlerinin ortalama yüzde 12 art gösterece i tahmininde bulunuyor. Akçakayal o lu, “Bu rakam , geçmi dönem art lar ve önümüzdeki dönem aktif, kredi ve

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.