Dünyada oranlar nasıl?

Capital (Turkey) - - ÜCRET& KOMİSYON - SEL M ELHADEF / EY TÜRK YE DANI MANLIK H Z. BA KANI

AVRUPA’DA TABLO

Bugün Türk bankac l k sisteminde, BDDK’n n kâr/zarar tablosu verilerine göre ücret ve komisyon gelirlerinin toplam gelirler içinde pay yüzde 25. Dünyaya bakt m zda, özellikle genel faiz oranlar n n ve marjlar n dü ük oldu u Avrupa ve Amerika’da ücret komisyon gelirlerinin bankalar aç s ndan çok önemli bir gelir kayna oldu unu görüyoruz. Örne in Avrupa’daki en büyük 200 bankan n ücret komisyon gelirlerinin toplam gelirlerine oran 2013 sonunda yüzde 27,5 seviyesindeydi.

ABD’DE YÜZDE 35

Amerika’da ise bu oran daha da yükseliyor ve yüzde 35’e kadar ç k yor. Ancak Amerika’daki muhasebe sisteminin farkl olmas ndan kaynaklanan nedenlerle birebir k yaslanmamas gerekiyor. Avrupa’daki Türkiye ile k yaslanabilir durumda olan Polonya, Macaristan, Çek, Romanya, H rvatistan gibi ülkelere bakt m zda da genelde yüzde 25 civar nda bir ortalama gözlemliyoruz. farkl bir stratejisi var. Tabii baz bankalar için telafi zor olacak gibi… Örne in ad n aç klamak istemeyen orta ölçekli bankan n genel müdürü, “Bunun telafisi yok, zarar kar lanmaz. Biz de telafi edemeyece iz” diyor.

Oysa BankPozitif Kredi ve Kalk nma Bankas Yönetim Kurulu Ba kan ve CEO’su Hasan Akçakayal o lu, ücret ve komisyon gelirlerindeki düzenlemelerden ortaya ç kan hacim daralmas n n faiz ve i hacmi art yla telafi edilece ini dile getiriyor. “Bankalar ube açmaya devam etti i sürece verilen hizmetler nedeniyle ücret ve komisyon gelirleri art göstermeye devam edecek” diyor.

ABank Genel Müdür Yard mc s zzet Metcan, bu y lki stratejilerini “Yine faiz gelirlerimiz ve alternatif da t m kanallar üzerinden verece imiz hizmetlerle kârl l m z sürdürülebilir ve artan bir ivmeyle devam ettirece iz” eklinde aktar yor.

Gerçekten de ticari kredilerden veya ticari hesaplardan al nan ücret ve komisyonlarda herhangi bir de i ikli e gidilmedi i için bu segmentlerde mü teri say s n ve aktifli ini büyüten bankalar n bireysel taraftaki kay plar kar lamas söz konusu. Ayr ca bankalar n bu y l ücret ve komisyonlar içinde önemli pay olan bankasürans komisyonlar na odaklanarak bu kalemin gelirinde art yakalamalar da bekleniyor.

Yaln z Albaraka Türk yönetimi bankalar n önümüzdeki dönemlerde giderlerini azaltma amac yla hizmetlerinde kaliteden ödün verilebilece inin alt n çiziyor. EY’den Selim Elhadef de bu fikirde. Elhadef, “Öncelikle, kredi kart programlar ndaki baz maliyet unsurlar n dü ürebileceklerini ve ödül puan, mil gibi ba l l k programlar n gözden geçirebileceklerini dü ünüyoruz. Di er taraftan, para transferi, hesap i letim giderleri, nakit olmayan krediler, aktif yönetimi gibi kalemlerde al nan ücretler artabilir” eklinde konu uyor.

ZZET METCAN

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.