TEB’in yeni y l plan

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

Bu y l kurumsal kredilerin pay 2-3 puan artar. u anda pay yüzde 31, y l sonunda bu pay yüzde 34’e ç kar. KOB kredilerinin pay yine yüzde 35 olur. KOB ’lere as lmaya devam ederiz. H zl bir de i iklik olmaz.

Kurumsal bankac l kta rekabet yüksek ve kârlar da daha dü ük. Burada kârl l nas l art - racaks n z?

Benim bilançomda durum öyle de il... Bu, tamamen verilen servisin kalitesiyle alakal . Biz iyi servis vermeye çal yoruz bu nedenle de her projenin içinde olmad k. Çünkü fiyatlama ile baz servis kalitelerinden feragat etmek durumunda kal - yorsunuz. Ama biz BNP Paribas’n n bir parças y z, bu bizim avantaj m z. Dünyan n her taraf nda elimiz kolumuz var. Afrika’da i yapmak isteyen irketler için bir Frans z bankas olarak pazara daha rahat girebiliyoruz. Asya’da da iyi bir yap - m z var, zaten Avrupa’n n en iyi büyük bankalar ndan biriyiz. Biz Avrupa piyasas n n canlanmaya ba layaca n öngörüyoruz ki bu durumda, bu co rafyada BNP Paribas’ n art lar n kullanarak biz mü terilerimize avantaj veririz.

Kurumsal bankac l kta i lemler çok kârl de il. Risk dü ük oldu u için i in do as gere i kârl l k KOB bankac l na göre biraz daha dü ük kal - yor. Ama bizim bilançomuzda büyük farklar yok. Burada ne tür ürünler geli tirdi imiz önemli. Biz mü terinin her türlü riskini hedge etmekte iyi bir bankay z. Burada kulland m z araçlar kuvvetli, nakit yönteminde de iyi bir bankay z ve bunlar n olumlu etkilerini görüyoruz.

1 2 3 4

5

Bilançomuzu bireysel, kurumsal ve KOB taraf nda, 3 e it parçada dengeli yönetiyoruz. Bireysel bankac l kta tüm i imiz, dijital tarafa odaklanmak olacak. KOB ’lerin bilançomuzda pay yüzde 36’yi buluyor. Burada h z m z koruyaca z. Kurumsal bankac l kta h zlanaca z. Nakit yönetimi ve ihracat finansman nda aktif olaca z. Kurumsal kredilerin pay bugün yüzde 31, y lsonunda yüzde 34’e ç kar.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.