“10 GİRİŞİM EVİ DAHA AÇACAĞIZ”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

ABD NEY FARKLI YAPIYOR?

Giri imcilik, Türkiye’nin potansiyelini aç a ç karacak. Biz ABD farkl neyi yap yor diye gittik, inceledik. ABD ekonomisi vatanda lar n ve yetenekli yabanc lar kendi ülkesinde tutmay beceriyor. Bu insanlar, kurduklar startup irketlerle sistemin içindeki bir sürü verimsiz noktay düzeltiyor. Büyük irketlerde dü ünülmeyen ama verimlili i art racak noktalar buluyorlar.

1.300 G R MC D NLED K

Biz giri im bankac l nda çok do ru bir i yap yoruz. Yetenekli giri imleri içeride tutmay ba ard k öyle ki T M’le 10 giri im evi daha açaca z. Sadece stanbul’da de il Gaziantep, zmir’de de potansiyel giri imcileri ortaya ç karaca z. Biz giri imcilere ekosistem yarat yoruz, onlar melek yat r mc larla tan t r yoruz ve d pazarlara ç kar yoruz. En son 1.300 giri imciyi dinledik. Bu say y daha da art raca z. yonelli i yakalamak gerekiyor. Biz “Bireysel bankac l kta yüzde 5 pazar pay na ula t k, art k bu pay yeter” diyemeyiz. F rsat buldukça, hangi alanda bulursak orada pazar pay m z art rmaya devam edece iz. Örne in TEB’in ta t kredilerindeki pazar pay sektörün 1,5-2 kat , burada farkl stratejiler güdece iz. Tüketici kredilerinde biraz daha h zlan - r z. Stratejimiz i i verimli yap p pazar pay m z art rmak, bu her orta ölçekli banka için ayn ...

Gelelim çok kuvvetli oldu umuz bir di er alana... Alt n bankac l nda pazar pay m z yüzde 30’lara yak n. Ni buldu umuz bu alanda pazar pay m z do al olarak devam eder. Ayn ekilde KOB bankac l nda da sektördeki pazar pay m z artarak sürer. Bugün sektörde pazar pay m z yüzde 6,5-7 aras nda. Biz KOB stratejimizi katma de er yaratma üzerine kurduk, mü teri o zaman bize geliyor. KOB ’lere d ticaret risklerini nas l hedge edeceklerine, mevzuatta bir yerde s k t klar nda ne yapacaklar na dair KOB Akademileri’nde yard mc oluyoruz. Bu bireysel bankac l k için de geçerli, mü terilerimize finansal okur yazarl k ö - retiyoruz. Bizim mottomuz ‘Mutlu mü teri, mutlu çal an, mutlu yönetim.’ Bu ekilde iyi bir banka yaratmak için çal yoruz.

Tüm bu planlar sonucu bu y l banka krediler, aktif büyüklük ve mevduatta nas l büyümelere ula acak?

Bu y l sektörde kredilerin yüzde 15-16 büyüyece ini tahmin ediyoruz. Bizim kredilerde büyümemiz ise yüzde 18-20 aras nda olacak. Do al olarak bu oranda aktif büyüklük pay m z da artacak. Mevduat taraf nda 2014’te en h zl büyüyen bankalardan biriyiz. Bu y l da yüzde 100 olan mevduat/kredi rasyomuzu ayn ekilde devam ettirmek istiyoruz. Mevduat m z da bu y l piyasan n 2-3 puan üzerinde büyüyecek.

Son y llarda sektörde büyük ve küçük bankalar aras ndaki fark derinle iyor. Bu, orta ölçek-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.