“ÖZEL BANKACILIKTA, GLOBAL OYUNCULAR AVANTAJLI”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

P YASA DER NLE R

Biz Türkiye’de özel bankac l kta aktif oyunculardan biriyiz ve burada y llard r da uzman z. Bizim aç m zdan sektöre yeni oyuncular n girmesinin risk olu turacak bir geli me olaca n dü ünmüyorum. Yeni oyuncular n gelmesi, bankalar n özel bankac l kta yapt klar i in kalitesini art rmas aç s ndan olumlu. Piyasan n derinle mesini sa lar. Özel bankac l kta en çok dikkat etmemiz gereken nokta, mü teri ili kileri. Bu konuya do ru stratejilerle yakla mak gerekiyor. Ama bizim özel bankac l k mü terilerimiz mutlu, bir rekabet olaca n öngörmüyoruz.

BNP KARTINI OYNARIZ

Tabii biz farkl bir strateji uygulayabiliriz. Bizim orta m z BNP Paribas’n n bu alanda global tecrübesi bulunuyor, sadece Avrupa de il Asya pazarlar nda da özel bankac l k yapmay biliyoruz. Son dönemde özel bankac l kta mü terilerin ilgi alanlar ve ihtiyaçlar globalle meye ba lad . Bu alanda yat r m ürünleri ve mü terinin yakla m de i ti. Ben bu anlay la global oyuncular n özel bankac l daha iyi yapaca n dü ünüyorum. Biz de bu avantaj kullan r z.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.