“BES’TE BİREYSEL GİRİŞLER AĞIRLIĞINI KORUYACAK”

Capital (Turkey) - - REKABET -

6 M LYONA ULA ACAK

BES, 2013 y l nda yakalad rüzgarla her anlamda büyümeyi sürdürüyor. Garanti Emeklilik Genel Müdürü Cemal Onaran, “2015’te 1 milyon kat l mc n n sisteme dahil olaca n ve bireysel emeklilik sisteminin 6 milyon kat l mc ya ula arak büyümesini sürdürece ini tahmin ediyoruz. 2011’de 360 bin, 2012’de 486 bin yeni kat l mc sisteme girerken, 2013-2014 döneminde 1,9 milyon yeni kat l mc sisteme giri yapt . Biz de 2014’te 100 binden fazla yeni kat l mc ya ula arak 871 bin kat l mc yla y l lider bitirdik. Sistemde toplam sözle meler içinde bireysel planlar n pay bugün yüzde 94. 2015’te bireysel planlar n pay n n yine en yüksek olaca n fakat birkaç puan dü ece ini öngörüyoruz. Uzun vadede ise kurumsal sat lar n pay artacak” diye konu uyor.

OTOMAT K KATILIM GEL RSE…

Vak f Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan da bu y l için öngörülerini öyle aktar yor: “2003’ten 2013 ba na kadar sisteme 3 milyon 100 bin ki i girerken, devlet katk s sistemiyle bu say ya son 2 y lda 2 milyon ilave oldu. Bu y l sektörün daha da hareketli olaca n tahmin ediyoruz. Otomatik kat l m uygulamas n n da ba lamas yla daha da büyüyece ini dü ünüyoruz. irket olarak biz de sektörün bu enerji ve h z na büyük oranda katk da bulunmay planl yoruz. Otomatik kat l m sisteminin devreye girmesiyle kurumsal tarafta önemli bir s çrama ya anabilir. Ciddi anlamda desteklenmesi halinde sektör için çok olumlu sonuçlar do uracak.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.