“LEASİNG KOBİ’LERE OYNUYOR”

Capital (Turkey) - - REKABET -

HEDEFLER BÜYÜYOR

Leasing irketlerinin 2015 y l nda ortak bir büyüme stratejileri var: Kurumsal büyük irketler yerine KOB ’lere yay lmay planl yorlar. Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen, “2014’te 2 bin 700’ün üzerinde mü terimizle 3 bin 200 sözle meye imza att k. 2015’te bunu yüzde 25 art rarak 4 bine ç karaca z. Yeni mü terilerimiz a rl kl olarak KOB ’ler olacak. Beyaz e ya yan sanayi, sa l k, in aat ve enerji sektörlerinden mü terilerimizin taleplerinde art gözlemliyoruz” diyor. Deniz Leasing Genel Müdürü Kahraman Günayd n da bu y l KOB segmentinin öne ç kaca n dü ünüyor. Kahraman, “Yeni mü teri kazan m m z n yüzde 50’den fazlas n n KOB kaynakl olmas n bekliyoruz” diyor.

POTANS YEL YÜKSEK

Aklease Genel Müdürü Tuncer Mutlucan, sektörün KOB taraf ndaki potansiyelini öyle aç kl yor: “Sektörde da l m hacim baz nda yüzde 45 KOB ve yüzde 55 kurumsal, adet baz ndaysa yüzde 90 KOB eklinde. ubat ay itibar yla arac l k maliyetlerinde önemli ölçüdeki azal la birlikte a rl kl KOB ’ler olmak üzere her segmentten küçük tutarl leasing i lemleri talebi gelmesini bekliyoruz. Önümüzdeki 5 y lda da sektörün mü teri adedinin 100 bine, KOB ’lerin hacim baz nda yüzde 50 ve adet baz nda yüzde 95 paya ula aca n öngörüyoruz.” Finans Leasing Genel Müdürü Murat Alacakaptan ise portföylerinin adetsel bazda yüzde 80’den fazlas n n KOB ve mikro i letmelerden geldi ini ve bu y lda bu segmentten yeni mü teri kazanacaklar n belirtiyor. “Sektörel olarak in aat ve imalat sektörleri öne ç kan sektörler olacak” diyor.

irketleri leasingle yeni tan t racak alan n ise son 2 y l n gözdesi olan ‘sat geri kirala’ ürünü olmas bekleniyor. Özger, 2013 y l nda yakla k 1 milyar dolarl k i lem hacmi olan ‘sat geri kirala’ ürününün 2014 y l nda 2 milyar dolar hacme ula t n aç kl yor. Deniz Leasing Genel Müdürü Kahraman Günayd n, sat geri kirala i lemlerine art k Organize Sanayi Bölgeleri’nde de izin verilmesiyle sektörün lokomotifi olmaya devam edece ini vurguluyor. Ünal Gökmen de bu noktada “Hacim baz nda bu y l yeni i lemlerin yüzde 35’inin bu üründen gelece ini tahmin ediyoruz” diyor.

20 B N RKETLE TANI ACAK

Faktoring sektöründe en sevindirici geli me, mü teri say s nda son 5 y lda görülen iki kattan fazla art … Finans Faktoring Genel Müdürü Nergis Ayvaz Bumedian, 2014 Eylül itibar yla mü teri say s n n bir önceki y la göre 16 bin artarak yüzde 21 büyümeyle 94 bine ula t n belirtiyor. 2014 sonunu sektörün 100 bin mü teriyle kapatt tahmin ediliyor.

Finansal Kurumlar Birli i Ba kan Osman Zeki Özger, bu y l 20 bin art la mü teri say s n n 120 bine ç kaca - n öngörüyor. Deniz Faktoring Genel Müdürü Mustafa ahan, bu y l yeni mü terilerin segment anlam nda a rl kl olarak KOB ’lerde ve ürün anlam nda klasik faktoring ürünü olan çek ya da senede ba lanm olan alacaklar n iskontosu taraf nda olmas n bekliyor. Creditwest Faktoring Genel Müdürü Dilber B çakç da ayn fikirde, “2015’te büyümenin iç talep lokomotifinde gerçekle mesini bekliyoruz. Zaten 2014 dokuz ayl k sonuçlarda da yurtd faktoring alacaklar n n toplamda pay 2013’e göre yüzde 9’dan yüzde 7’ye geriledi” diyor.

“Bu y l yurtiçi finansman ürünlerinin pay yüksek olacak. Burada pe in iskontolu i lemlerin yan nda tedarikçi finansman sistemlerindeki mü teri say lar da artacak” diye konu an Garanti Factoring Genel Müdürü Hulki Kara, yeni mü terilerin yüzde 80’inin bu üründen gelece ini tahmin ediyor. Nergis Ayvaz Bumedian sektörde gelecek trendini ise öyle aktar yor: “Önümüzdeki dönemde özellikle yurtiçi alacaklar n belirli ko ullarda garanti alt na al nmas suretiyle “gayrikabili rücu paket” olarak nitelendirdi imiz hem garanti tahsilat hem finansman hizmetlerinin tümünü kullanan mü teri say s nda art olacak.”

NERG Z AYVAZ BUMED AN

HULK KARA

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.