“SEKTÖRE İLGİ VAR”

Capital (Turkey) - - FAKTORİNG -

li geli meler etkili diye dü ünüyorum. Dolar-Euro ili kisi, petrol fiyatlar ndaki geli meler etkili… Merkez Bankas ’n n faizleri dü ürmesi bekleniyor, ayn ekilde FED’in kararlar da bekleniyor. Asl nda bizim i imiz i letme sermayesi finansman ama yat r m olmay nca i letme sermayesine ihtiyaç da olmuyor. Ne zaman aç lma bekliyorsunuz? dünyas yat r m kararlar ve i yapma hevesini ancak belli bir süre ask ya alabilir. Yat r mlar mutlaka hayata geçecek. Bu durgunlu un sürekli olaca n dü ünmüyorum, biz de bu fikirle 2015 i plan m z yapt k, devam ettiriyoruz.

Sektör için bu y l ne kadarl k büyüme bekliyorsunuz?

Bu y l sektörün yüzde 15 büyümesini bekliyorum. Asl nda büyüme, sektörde mü teri say - s n n artmas na, bu da faktoring i lemlerinde alg probleminin a lmas na ba l . Alg sorunu ne kadar çabuk a l rsa KOB ’lere yay lma o kadar h zl olacak.

Kârl l k taraf na bakarsak da 2014 y l ilk 9 ayda yüzde 25 art la sektör 563 milyon TL kâr yaratt . Y l sonunda da sektörün kâr yüzde 31 art la 653,6 milyon TL oldu. 2015 y l nda da bu kâr oran n koruruz diye tahmin ediyorum. Peki büyüme hangi alandan gelecek? 2014 sonu verilerine göre sektörün toplam cirosunun yüzde 82’si yurtiçi, yüzde 18’i ise uluslararas i lemlerden kaynakland . Bu y l da bü-

LK 5’ N GÜCÜ

Faktoring sektöründe banka i tiraki olan ilk 4-5 irket, hacmin yüzde 70’ini gerçekle tiriyor. Sektördeki kalan 70 irketse hacmin yüzde 30’unu yap yor. Bu ne kadar do ru bilemiyorum. Ara çok aç l yor. 76 irketten olu an bir sektör var ama ilk 4-5 irket hacmin yüzde 70’ n yap yor. Bence bu, d ar dan bakanlar için ho bir görüntü de il...

NCE HESAPLAR

2015 sonuna kadar faktoring irketlerinin sermaye art r m gereklili i var. Sektörden bu sürenin 2016 Nisan ay na ertelenmesi yönünde istek de var. Bu ekilde 2015 dönem kârlar n n da sermayeye girmesini istiyorlar. Sektör bunun hesab n yap yor. Bu kadar ince hesap yap l yorsa bence problem vard r. Bence bu sermayeye getirilen tavan hala dü ük, daha yüksek olmal . irketlerin mali yap s sa lam olmal . Son dönemde yabanc firmalar n pazara direkt girmek için ilgisi var. Bir iki çal ma kula ma geldi. ki irket bizden bu yönde görü de ald .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.