“KÂRLILIĞIMIZI ARTIRACAĞIZ”

Capital (Turkey) - - FAKTORİNG -

d r laca son derece önemli. Biz daha çok KOB ’lere kulland rmay planl yoruz. Büyük firmalar n zaten bu kredileri kullanma imkan var, ancak KOB ’ler bundan mahrumdu. O nedenle KOB ’leri destekleyece iz. Mart ay nda bu krediler kulland r lmaya ba lanacak.

Sektöre bu y l ya da yak n gelecekte s çrama ya atacak bir geli me var m ?

Fonlama taraf nda da iyi bir geli me mevcut… Bankalar yurtd ndan sa lad klar kaynaklar için Kaynak Kullan m Destekleme Fonu (KKDF) yükümlü üne tabi de il ama faktoring irketleri tabi. Bankalar n kendi aralar ndaki i lem-

BU YILK PLANI

2014 sonu verilerine göre ciromuzda bir önceki y la göre yüzde 26,4 büyüme yakalad k. Ciromuz 19,6 milyar TL oldu. Bunun yüzde 85’i yurtiçi, yüzde 15’i uluslararas i lemlerden kaynakland . Geçti imiz y l KOB ’lerin gelirlerimiz içinde pay n yüzde 14’ten yüzde 28’e ç kard k. 2014’te yeni 1.145 KOB mü terimiz oldu. Bu y l da toplam 2 bin 800 mü teri kazanmay planl yoruz. Bunun 2 bin 177’si KOB ’lerden olacak. Bu y l en az sektör kadar, yani en az yüzde 15 büyümeyi planl yoruz. Zaten bakt n zda sektördeki ilk 4-5 oyuncunun büyümesi sektörün büyümesini belirliyor.

L DERL K SÜRER M ?

Ciro anlam nda 2014 sonunda yüzde 16,9 pazar pay m z var, lideriz. Toplam faktoring alacaklar m z da 2,8 milyar TL oldu. Burada da yüzde 12 pazar pay na sahibiz. 2015 y l nda da bu pay m z korumak istiyoruz. Sadece liderlik de il kârl l m z da art rmak istiyoruz, bu çok zor. Gözü kara ekilde sadece hacme oynamak istemiyoruz, bizim tarz m z de il. Bu y l kârl l m z da art raca z.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.