NASIL BİR PORTFÖY OLUŞTURMALI?

Capital (Turkey) - - BORSA -

SBC Portföy 4 milyar TL’lik bir fonu yönetiyor. Bunun 600 milyon TL’si Lüksemburg’da kurulu hisse senedi fonu. Geri kalan miktar Türkiye’deki fonlar ve bunun yar s ndan fazlas bireysel emeklilik fonlar . Bu fonlar yönetirken sadece Türkiye de il HSBC çat s alt ndaki 22 ülkede toplam 140 milyar dolar yöneten bir ekiple ortak çal t klar n söyleyen Nam k Aksel, yat r mc lara portföy da l m konusunda u önerilerde bulunuyor:

Riski da lm bir portföy yap s n yat r mc lara tavsiye ediyoruz. Yurtd na da yat r m yapan fonlar al nabilir.

Hhalatç s ülkelerin durumu daha iyi.

Türkiye özelinde makro olarak nas l bir tablo söz konusu?

2015’te yat r mc lar, geçmi y llarda oldu u kadar kendini güvende hissetmeyecek. Çünkü FED’in parasal geni lemeden ç k y l . Ancak hala uzun süre devam edecek, ‘dü ük faiz, dü ük enflasyon’ temas da geçerlili ini koruyor. ABD parasal geni lemeden ç ksa bile Avrupa ve Uzakdo u’da geni lemeci para politikalar sürüyor. Bu politika, makro olarak Türkiye’ye yar yor. 2011’de cari aç k yüzde 10’lardayd . ‘Bunu dü ürürken, büyümede sorun ya an r m ’ sorular vard . Bak ld - nda, yüzde 5’lerde büyüme beklenirken, 2014’te yüzde 3 büyüme oldu, 2015’te de yine yüzde 3 gibi büyüme bekliyoruz. Ama cari aç k da yüzde 10’lardan bu y l yüzde 4’ler seviyesine 30-33 milyar dolara inecek. 2014’te rakam 46 milyar dolar civar ndayd . Bu çok önemli bir geli me. Enflasyon da yüzde 6’ya kadar iner, y l sonunu yüzde 7’lerde

Portföyün a rl n n sabit getirili enstrümanlar ve hisse senedi olu turmal , döviz varl klar da az önce dedi im gibi tercihlerde olabilir.

TL’de son dönemde ÖST’lere ilginin artt n görüyoruz. Mevduat ise burada getiri dü ük olmas na ra men, lokomotif olmaya devam edecek.

HSBC olarak bunun için Optimal Fonlar’ m z var. Tek bir yat r m enstrüman arac l yla portföylerini çe itlendirmek isteyen, farkl risk profiline sahip yat r mc lar için tasarlanm bir ürün. tamamlar z. Ancak enflasyon konusunda dünyada dü ük faiz, dü ük büyüme dönemini de dikkate al rsak MB’nin de hedefi olan yüzde 5’ler seviyesine gelebilmeliyiz.

Hisse senedi taraf nda görü ünüz nedir? Endeks yeniden 90.000 üstü seviyeleri görür mü?

Türkiye geli en piyasalar içinde betas en yüksek olanlardan biri. Yani yükseli lerde daha h zl yükseliyor, dü ü lerde daha fazla dü üyor. Son dönemde ya anan dü ü le birlikte Borsa stanbul’un Fiyat/Kazanç (F/K) oran yüzde 10’lara geriledi. Bizim temel yakla m m za göre 10-12 band aral var. 10 F/K’n n alt ucuz, 12 F/K’n n üstü pahal . Son bir ayda geli en piyasalara göre Türkiye biraz daha ucuzlad . Bu verilere bak ld - nda makro beklentilerimizi de katarak, Türkiye borsas n n ucuz oldu unu ve yat r m yap labilece ini dü ünüyoruz. Borsa endeksinde yüzde 15 yukar potansiyel var. Bunu gösterdi, yeniden 90.000 üstü seviyelere gideriz. Ancak bu seçim-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.