“GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARI DAHA ÇOK BEĞENİYORUZ”

Capital (Turkey) - - BORSA -

lerden önce de olabilir, sonra da olabilir.

Hangi sektörler daha öne ç kar? Hangilerini be eniyorsunuz?

Endekste son dönemde ya anan dü ü te, MB’ye yönelik alg larla birlikte bankac l k hisseleri daha fazla etkili oldu. Bu olumsuz süreç nedeniyle baz fonlar, Türkiye’ye yat r m konusunu geri plana itti ama bunlar n etkisi çok fazla olmaz. Uzun vadede temel analiz, Türkiye piyasas nda kazand r r. Dü ü lerde ve ç k larda en önde bankalar olacakt r. Bunun yan nda be endi imiz irketler, petroldeki dü ü ten olumlu etkilenen THY ve Pegasus. Makro pozitif görünümden dolay , bireysel tüketim sektörlerinde olumlu gidi at bekliyoruz. Migros, Coca Cola çecek irketleri uzun vadede al nabilir.

Merkez Bankas , bu y l politika faizinde nas l bir politika izler?

Burada MB’nin kredibilitesi önemli bir konu. Burada MB’nin alg yönetimini iyi yapmas , siyasi söylemlerden uzak verilerle hareket etti ini göstermesi gerekiyor. MB, enflasyonun dü tü ünden emin olana kadar, faizleri bu seviyelerde devam ettirmesi gerekiyor. Zaten yüzde 8 civar ndaki faiz oranlar çok da yüksek de il. MB’nin politika faizi yüzde 7,50’de üst bant da son indirimlerle yüzde 10,75’e geldi. Üst bant inmedi i sürece, alt band n inmesi sembolik oluyor.

Döviz taraf nda beklentilerinizi payla r m s n z?

Bu y l n önemli konular ndan biri de kuvvetli dolar temas . Sadece bu y l n de il, iki-üç y - l n temas da olabilir. Kuvvetli dolar temas süre-

GEL M P YASALARIN GÖRÜNÜMÜ

Geli mi piyasalar n tahvil piyasalar n be enmiyoruz, faizler çok dü ük. irket tahvil faizlerini ise be eniyoruz.

GEL MEKTE OLANLARDA TABLO

Geli mekte olan piyasalar n içinde ise Türkiye, Endonezya, Hindistan gibi faizi nominal olarak yüksek olan ülkeleri, emtia fiyatlar ndaki dü ü ten de fayda sa lad klar için be eniyoruz.

DÜNYA BORSALARINDA NELER OLACAK?

Ama hala dünyada hisse senedi piyasas n tahvil piyasas ndan daha çok be eniyoruz. Volatile artacakt r ama döngüsel hareketlerden dolay , hisse senedi piyasalar nda getirilerin iyi olaca n dü ünüyoruz.

KIRILGAN 5’L NE DURUMDA?

Daha önce be enilmeyen K r lgan 5’li ülkeler, yeni dönemde daha ön plana geldi. O nedenle biz bu dönemi ‘K r lgan Denge’ olarak tan ml yoruz. Türkiye tahvil piyasas nda da hisse piyasas nda da iyi bir alternatif olarak gözüküyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.